Αντιστοιχία με ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα

Είναι γεγονός πως η Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια αποτελεί ευρωπαϊκή εξαίρεση στο ζήτημα της οργάνωσης και διάρθρωσης των σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης. Παρ’ ότι το 1999 συνέβαλε στη διαμόρφωση και υπέγραψε τη Διαδικασία της Μπολόνια και τα αντίστοιχα αποτελέσματα της Πράγας (2001), του Βερολίνου (2003), του Μπέργκεν (2005), του Λονδίνου (2007) και της Λουβέν (2009) ωστόσο η εφαρμογή τους αντιμετωπίζει δυσκολίες.
Η διαδικασία αυτή καθορίζει τις προσπάθειες και τα μέτρα που πρέπει να λάβει κάθε χώρα ώστε να επέλθει σύγκλιση ανάμεσα στα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης των 47 χωρών της γηραιάς ηπείρου με σκοπό ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ποιότητα και την αριστεία του. Παράλληλα, οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί ρυθμίζουν διατάξεις σχετικά με ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης των σπουδών και των πτυχίων (ECTS: European Credit Transfer System), τη δυνατότητα αναγνώρισης ισότιμων τίτλων σπουδών και μετάβασης των σπουδαστών από ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα σε άλλο, την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στη διοίκηση των ιδρυμάτων, την καθιέρωση ενός συστήματος πιστωτικών μονάδων, προώθηση της διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, καθιέρωση τριών διακριτών κύκλων σπουδών (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, διδακτορικός) κα.
Το πρόγραμμα δράσης βάσει των όσων ορίζει η Διαδικασία της Μπολόνια έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις χώρες μέχρι το 2010 και διατηρεί σε κάθε βήμα του στο ακέραιο την υψηλή ποιότητα σπουδών.
Η Ελλάδα αν και έχει συνυπογράψει τα όσα ορίζει η Διαδικασία σε όλα τα στάδια της δείχνει ατολμία να τα εφαρμόσει κάτι που έχει ως συνέπεια οι Έλληνες φοιτητές με περισσότερα πολλές φορές προσόντα να αναγνωρίζονται σε μικρότερες βαθμίδες όταν βγαίνουν στο εξωτερικό.
Τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι προβλέψεις της Διαδικασία της Μπολόνια σε μεγάλο βαθμό έχουν αφομοιωθεί και εφαρμοστεί από όλες σχεδόν τις χώρες πλην της Ελλάδος, όπου σε πολλά ζητήματα έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο ωστόσο ελλείψει πολιτικής βούλησης δεν εφαρμόζεται.
Γαλλία: Σύμφωνα με τις εκθέσεις προόδου, εφαρμόζεται ο 3ετης κύκλος σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), το Υπουργείο Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας επιβλέπει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, επιτρέπεται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίωντα οποία αξιολογούνται αντίστοιχα μετα κρατικά.
Ιταλία: Το υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας ορίζει την ανώτατη εκπαίδευση και διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους της, επιτρέπεται η ίδρυση μη κρατικών ιδρυμάτων, εφαρμόζεται το σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS), η ιδιωτική χρηματοδότηση για την έρευνα είναι ελεύθερη.
Γερμανία: Υφίσταται η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών Πανεπιστημίων των οποίων τα πτυχία αναγνωρίζονται ως ισότιμα εφόσον πληρούν κριτήρια ποιότητας που θέτει το Κράτος. Ισχύει ο τριετής κύκλος σπουδών και το πανευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης σπουδών (ECTS).
Μεγάλη Βρετανία (Χωρίς τη Σκωτία): Εφαρμόζεται ο 3ετης κύκλος σπουδών με απόλυτη αυτονομία των ιδρυμάτων να απονέμουν πτυχία, ανεξάρτητη αρχή είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ποιότητας των πτυχίων ενώ η ιδιωτική χρηματοδότηση είναι σχεδόν τριπλάσια στην έρευνα από την κρατική.
Ισπανία: Το πλαίσιο λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης καθορίζεται με βάση όσα προβλέπονται στη Διαδικασία της Μπολόνια, ενώ το 35% των ιδρυμάτων είναι μη κρατικά, και στις δύο περιπτώσεις όμως εφαρμόζονται δίδακτρα. Η αξιολόγηση, το σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το συμπλήρωμα διπλώματος αποτελούν αυτονόητες πραγματικότητες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ…
Ζητάμε την άμεση εφαρμογή όσων διατάξεων υπάρχουν ήδη συμπεριληφθεί στο νόμο 3549/2007 σε όλα ανεξαιρέτως τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.
Θ Εφαρμογή του Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Παρά την επικύρωση με νομοθετικό πλαίσιο της πρόθεσης της Ελλάδος να υιοθετήσει το Σύστημα των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) παρατηρείται καθυστέρηση αρκετών ιδρυμάτων να το εφαρμόσουν που σε μερικές περιπτώσεις φτάνει στα όρια της απροθυμίας. Όλα τα
Ιδρύματα οφείλουν να εφαρμόσουν το σύστημα των πιστωτικών μονάδων διευκολύνοντας τους Έλληνες φοιτητές που επιθυμούν με την απόκτηση του πτυχίου τους να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο εξωτερικό ή να αποδείξουντα ακαδημαϊκά τους προσόντα.
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων καθιστά εύκολη την αναγνωσιμότητα και την σύγκριση των προγραμμάτων σπουδών, διευκολύνοντας έτσι την κινητικότητα και την ακαδημαϊκή αναγνώριση. Βοηθά τα ιδρύματα να οργανώσουν και ενδεχομένως να αναθεωρήσουν τα προγράμματα σπουδών τους, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών μεταξύ ιδρυμάτων διαφορετικώνχωρών.
© Εφαρμογή του Παραρτήματος Διπλώματος
Όπως και το σύστημα πιστωτικών μονάδων το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) προβλέπεται να χορηγείται από τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα ωστόσο ακόμη η χορήγηση του δεν έχει προχωρήσει παντού. Είναι αδιανόητο να επιθυμεί κάποιος Έλληνας απόφοιτος, τη συνέχιση των σπουδών του στο εξωτερικό και το ελληνικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα απόκτησης του πτυχίου του, να μην του χορηγεί μια επίσημη περιγραφή του επιπέδου και της ποιότητας σπουδών του. Είναι αυτονόητη η στήριξη από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ της εφαρμογής του σε όλα τα Τμήματα όλων των Ιδρυμάτων άμεσα.
Το Παράρτημα Διπλώματος συνιστά επεξηγηματικό έγγραφο – κοινά αποδεκτό στις ευρωπαϊκές χώρες- το οποίο πρέπει να χορηγείται σε κάθε απόφοιτο. Συντάσσεται σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά), επισυνάπτεται στους τίτλους σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και παρέχει μια τυποποιημένη περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του περιεχομένου και του γενικού πλαισίου των σπουδών που ακολούθησε ο απόφοιτος. Ο στόχος του είναι να παρέχει διαφάνεια και να διευκολύνει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των ^τίτλων σπουδών που χορηγούντα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: