Διοίκηση

Το σχήμα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης για το ακαδημαικό έτος 2017-2018 αποτελείται από τους εξής:

 

Υπεύθυνος Παράταξης: Νικόλαος Ταμπίτσικας

Εκπρόσωποι ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Π.Ε. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Φ.Π.Ε.:

Παράσχης Κορωνιός Σπυρίδων (Πρόεδρος)

Κώνστα Φίλη Μαρία Ευαγγελία (Αντιπρόεδρος)

Χατζηγεωργίου Αικατερινή (Γραμματέας)

Ναλμπαντίδου Ιωάννα (Ταμείας)

Όλα τα μέλη της παράταξης αποδέχονται τις αρχές της, το καταστατικό της, αγωνίζονται για την πραγμάτωση των σκοπών της και είναι φοιτητές του τμήματός μας:

Το Καταστατικό της Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ.

Άρθρο 1. ΤΙΤΛΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ:

1. Η Δημοκρατική Ανανεωτική Πρωτοπορία-Νέα Δημοκρατική Φοιτητική Κίνηση (ΔΑΠ-ΝΔΦΚ) είναι ο συνδικαλιστικός φορέας που εκφράζει τους φιλελεύθερους και δημοκράτες φοιτητές της πατρίδας μας.

2. Έμβλημα της παράταξης είναι το περιστέρι.

3. Έδρα της παράταξης είναι η Αθήνα.

Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΕΙΝΑΙ:

α. Η προάσπιση της Εθνικής Ανεξαρτησίας και αξιοπρέπειας καθώς και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας.

β. Η κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας και η προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας μας από κάθε εναντίον του επιβουλή και η διεύρυνση των δημοκρατικών ελευθεριών.

γ. Η οικοδόμηση μιας φιλελεύθερης κοινωνίας συνεχώς εκσυγχρονιζόμενης και ανανεούμενης με διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αυτονομίας του ατόμου και των κοινωνικών χώρων, στην οποία άνθρωποι ελεύθεροι θα οραματίζονται, θα επιλέγουν και θα δημιουργούν σε συνθήκες ίσων ευκαιριών και κοινωνικής αλληλεγγύης.

δ. Η διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία επιτρέπει την απόλαυση των δικαιωμάτων της απασχόλησης, της δίκαιης αμοιβής εργασίας, της παιδείας, της υγείας, της στέγης και της κοινωνικής ασφάλισης, προϋποθέσεις που μαζί με την ισότητα των ευκαιριών διαφυλάττουν και ενισχύουν τη δημοκρατία.

ε. Η κατοχύρωση της ελεύθερης οικονομίας στον κυρίαρχο ρόλο της στην παραγωγή ως μέσο ταχύτερης οικονομικής ανάπτυξης και επίτευξης του στόχου της κοινωνικής δικαιοσύνης και ως προϋπόθεση της οποίας η απουσία συνεπάγεται απουσία των ελεύθερων δημοκρατικών θεσμών.

στ. Η προώθηση της ιδέας της Ενοποίησης της Ευρώπης, θεωρώντας της Ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποφασιστικό βήμα στην ιστορία της και την Ενωμένη Ευρώπη παράγοντα διασφάλισης της παγκόσμιας ειρήνης και επιβίωσης των πολιτιστικών αξιών που είχαν γενέτειρα τη χώρα μας, αλλά και στίβο που ανοίγει ευρύτατες προοπτικές για τους νέους της.

ζ. Η εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη δημιουργία σύγχρονου, φιλελεύθερου και δημοκρατικού Ελληνικού Πανεπιστημίου, κύτταρου του συνεχούς εκσυγχρονισμού θεσμών και μηχανισμών της Κοινωνίας.

η. Η επιλυση των φοιτητικών προβλημάτων, στην κατεύθυνση της συνδρομής των προϋποθέσεων για ίσες ευκαιρίες μόρφωσης και επαγγελματική αποκατάσταση.

θ. Ο περιορισμός, μέχρι την τελική εξάλειψη, της φοιτητικής μετανάστευσης.

Άρθρο 3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:

1. Το σύγχρονο, φιλελεύθερο και δημοκρατικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο που θα βρίσκεται στην υπηρεσία των Ελλήνων Πολιτών και του Έθνους γενικότερα, μπορεί και πρέπει να εξυηρετεί τους παρακάτω στόχους:

α) Καλλιέργια της επιστήμης και της έρευνας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας και συνεπώς στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών

β) Ελεύθερη διακίνηση των ιδεών με σκοπό τη δημιουργία ελεύθερων προσωπικοτήτων και δημοκρατικών πολιτών και συνεπώς την ενίσχυση της δημοκρατικής ζωής της χώρας.

γ) Ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας, που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου της χώρας ευνοώντας ταυτόχρονα την αποσαφήνιση και μετεξέλιξη της εθνικής μας ταυτότητας.

δ) Παροχή υψηλού επιπέδου προπτυχιακών, αλλά και μεταπτυχιακών σπουδών, μέσω σύγχρονων σχετικών προγραμμάτων που θα συνδέονται με τις ανάγκες της οικονομίας της χώρας.

2. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των παραπάνω στόχων είναι:

α) Η κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

β) Η διασφάλιση της αυτοτέλειας και πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ.

γ) Η εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των φορέων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στη λήψη των αποφάσεων, πέρα από κομματικές κηδεμονεύσεις.

δ) Η επάρκεια οικονομικών πόρων των ΑΕΙ.

ε) Η προώθηση της αξιοκρατίας στις επιλογές.

Άρθρο 4. ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ:

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ θεωρεί ως απαραίτητους όρους για το κύρος, την ενότητα και την αποτελεσματικότητα του φοιτητικού κινήματος:

α. Την αυτονομία του από κόμματα και άλλες οργανώσεις που βρίσκονται έξω από αυτό, στη λήψη των αποφάσεων.

β. Την δημοκρατική δομή του, ώστε να εξασφαλίζεται η πολυφωνία και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών μέσα στους κόλπους του.

γ. Τον πολιτικό χαρακτήρα, τοποθετούμενο στα καίρια ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες.

δ. Τη διεκδικητικότητα, που θα συνδυάζεται με την υπευθυνότητά του.

ε. Τη συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερης μερίδας φοιτητών στις διαδικασίες του.

Άρθρο 5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ διορθώνεται οργανωτικά με βάση τις εξής αρχές:

α. Βασική αρχή είναι η δημοκρατική οργάνωση η οποία στηρίζεται στη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και στη λειτουργικότητα της παράταξης όπως την ορίζει το καταστατικό αυτό.

β. Όλα τα όργανα συγκροτούνται από μέλη της παράταξης, αναπτύσσονται από τη βάση προς την κορυφή και λειτουργούν αμφίδρομα.

γ. Η λειτουργίατων συλλογικών οργάνων της παράταξης βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας. Οι αποφάσεις τους είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη. Οι αποφάσεις των υπερκείμενων οργάνων κατισχύουν των αποφάσεων των κατωτέρων.

δ. Η παράταξη οργανώνεται και λειτουργεί με βάση την αρχή της αποκέντρωσης. Η δραστηριότητα των μελών και των οργάνων της διέπεται από την αρχή της ατομικής ευθύνης.

ε. Κάθε όργανο είναι υποχρεωμένο να λογοδοτεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα στο σώμα από το οποίο προέκυψε.

Άρθρο 6. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:

1. Μέλη της παράταξης μπορούν να γίνουν όσοι αποδέχονται τις αρχές της, το καταστατικό της, αγωνίζονται για την πραγμάτωση των σκοπών της και είναι φοιτητές Εσωτερικού ή Έλληνες φοιτητές Εξωτερικού.

2. Ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είναι η συμμετοχή σε οργανώσεις, ομάδες και δραστηριότητες που αντιστρατεύονται τις αρχές, τους στόχους και το καταστατικό της.

3. Η ιδιότητα του μέλους της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αποκτάται μόνο με την εγγραφή του στον τόπο όπου φοιτά.

Άρθρο 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ:

1. Κάθε μέλος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ έχει δικαίωμα:

α) Να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα τα όργανα της παράταξης δύο μήνες μετά την έγκριση της εγγραφής του.

β) Να μετέχει ισότιμα σε όλες τιε εκδηλώσεις, συζητήσεις, ψηφοφορίες (τηρουμένης της παραγράφου α) και λοιπές δραστηριότητες της παράταξης στα πλαίσια των καταστατικών διατάξεων.

γ) Να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του, στα πλαίσια των οργάνων που μετέχει, και να απευθύνεται στα αρμόδια όργανα.

2. Κάθε μέλος της παράταξης έχει υποχρέωση:

α) Να μετέχει ενεργά στη δράση της παράταξης και να εργάζεται για την προβολή των θέσεων και την προώθηση των σκοπών της, ιδιαίτερα μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο.

β) Να τηρεί και να εφαρμόζει σωστά και με υπευθυνότητα το Καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων της παράταξης.

γ) Να αποφεύγει εκδηλώσεις, που αντιστρατεύονται τις αρχές και τους σκοπούς της παράταξης.

δ) Να τηρεί εχεμύθεια για όσα συζητούνται μέσα στα όργανα της παράταξης.

ε) Να εκπληρώνει τις τακτικές οικονομικές του υποχρεώσεις, όπως καθορίζονται από τις αποφάσεις των οργάνων της παράταξης.

Ερμηνευτικές Παρατηρήσεις (άρθρα 2, 3, 4) :

Στα άρθρα 2, 3 και 4 του Καταστατικού αναφέρονται τα επί μέρους στοιχεία της ιδεολογικής ταυτότητας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και αποτελούν εξειδίκευση-ανάλυση του ίδιου του άρθρου 1 παρ. 1 (φιλελεύθερος και δημοκρατικός χαρακτήρας της παράταξης). Η ερμηνεία, λοιπόν, που δίνεται στα άρθρα αυτά πρέπει να βρίσκεται σε συστηματική αρμονία με τον φιλελεύθερο και δημοκρατικό χαρακτήρα της παράταξης.


Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: