Παλιό πρόγραμμα σπουδών

(Ο οδηγός σπουδών σε αυτήν την σελίδα ισχύει μόνο για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο τμήμα πριν από το έτος 2010-2011)

Α. Σκοπός του Τμήματος

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης ιδρύθηκε το 1984, ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 και αποσκοπεί στη  έρευνα και διδασκαλία της Πολιτικής Επιστήμης, με προοπτική τη ν εμβάθυνση και κριτική διαχείριση  σύγχρονων πολιτικών προβλημάτων .Έχει συγκροτηθεί σε αμιγή βάση, χωρίς θεσμικές δεσμεύσεις με άλλους κλάδους στο πλαίσιο κοινωνικής συνεργασίας και έρευνας .Φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει πολιτικούς επιστήμονες, οι οποίοι θα μπορούν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στη γνώση και τη διαχείριση της σύγχρονης δημόσιας πολιτικής, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά αφενός στη δυνατότητα ανάπτυξης του ίδιου του επιστημονικού πεδίου και αφετέρου στην αναβάθμιση του ελληνικού πολιτικού συστήματος, δεδομένης και της λειτουργίας του εντός του ευρύτερου πλαισίου της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Β. Κανονισμός και πρόγραμμα σπουδών

Είναι απαραίτητο όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με την πορεία των σπουδών να βασίζονται σε πλήρη και ορθή πληροφόρηση. Για το σκοπό αυτό υπάρχει ο Οδηγός Σπουδών, ο οποίος όμως είναι αδύνατο να προβλέπει όλες τις ειδικές περιπτώσεις και απορίες. Ο φοιτητής στην αρχή των σπουδών του, αλλά και για να καταρτίσει το πρόγραμμα του κάθε εξαμήνου, μπορεί να απευθυνθεί για πληροφορίες, καταρχήν στον ακαδημαϊκό του σύμβουλο αλλά και σε οποιοδήποτε μέλος Δ.Ε.Π του Τμήματος, καθώς και στη Γραμματεία. Διευκρινίζεται ότι η Γραμματεία δεν είναι αρμόδια για θέματα ουσίας των σπουδών. Αρμόδιος για να πληροφορεί το φοιτητή για θέματα σπουδών είναι ο ακαδημαϊκός σύμβουλος.

1.Δήλωση και Αριθμός Μαθημάτων

Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους προσδιορίζονται επακριβώς τα προσφερόμενα ανά εξάμηνο (χειμερινό και εαρινό) μαθήματα στην αρχή κάθε εξαμήνου, και σε προθεσμία που ορίζεται, πρέπει ο φοιτητής να υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος δήλωση, στην οποία θα αναφέρει τα μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει στο συγκεκριμένο εξάμηνο.
Η δήλωση μαθημάτων γίνετε ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Αυτοεξυπηρέτησης των φοιτητών ,για το οποίο οι φοιτητές προμηθεύονται ειδικό κωδικό πρόσβασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δε γίνονται δεκτές δηλώσεις ούτε και αιτήσεις για αλλαγή της δήλωσης επιλογής μαθημάτων.
Αν ένας φοιτητής δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε θεωρείται ότι δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα και, συνεπώς, δεν δικαιούται τα διδακτικά συγγράμματα που διανέμονται ούτε συμμετέχει στις εξετάσεις αυτού του εξαμήνου και τις επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.
Η κατανομή των στα εξάμηνα σπουδών είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική. Συνιστάται στο φοιτητή να ακολουθεί το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης και είναι προσαρμοσμένο στον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων και απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου και στη αλληλουχία των γνωστικών αντικειμένων των μαθημάτων. Κάθε διδάσκων έχει τη δυνατότητα να ορίσει προαπαιτούμενα μαθήματα εφόσον κρίνει ότι η επιτυχής παρακολούθηση και εξέτασή τους είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση και κατανόηση του μαθήματός του.
Το Τμήμα θεσπίζει μέγιστα και ελάχιστα όρια εγγραφής σε μαθήματα ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησης, ως ακολούθως:
– Μέγιστο όριο: πρώτο (Α’) και δεύτερο (Β’) εξάμηνο, επτά (7) μαθήματα
-Μέγιστο όριο: τρίτο (Γ’) έως και όγδοο (Η’) εξάμηνο, δύο (2) μαθήματα
-Ελάχιστο όριο: πρώτο (Α’) έως όγδοο (Η’) εξάμηνο, δύο (2) μαθήματα

2.Κεντρικοί Άξονες του Προγράμματος Σπουδών

Οι κεντρικοί άξονες, γύρω από τους οποίους διαμορφώνονται οι θεματικές ενότητες γνωστικών αντικειμένων που αυτό θα περιλαμβάνει, είναι οι εξής:
-Πολιτική Θεωρία και Κρατικές Πολιτικές
-Συγκριτική και Ευρωπαϊκή Πολιτική
-Πολιτική και Ιστορική Κοινωνιολογία

Οι παραπάνω κεντρικοί άξονες απηχούν τη φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών και της φυσιογνωμίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, υπηρετούν δε ένα στρατηγικό στόχο με πολλαπλή επιστημονική και εκπαιδευτική σημασία. Πρώτον, χωρίς να παραγκωνίζεται η σύγχρονη ανάγκη διεπιστημονικότητας και διατμηματικής συνεργασίας, στόχος είναι η ανάδειξη του αμιγώς πολιτικό – επιστημονικού χαρακτήρα του Τμήματος. Δεύτερον, ως στόχος τίθεται η εναρμόνιση του Προγράμματος Σπουδών με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις στο χώρο της Πολιτικής Επιστήμης.
Το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης  του Πανεπιστημίου είναι νέο τμήμα, που συγκροτήθηκε χωρίς θεσμικές διασυνδέσεις με άλλους κλάδους, όπως οι ιστορικές και οι νομικές σπουδές. Είναι, επομένως ένα αμιγές Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και το θεσμικό αυτό πλεονέκτημα σκοπεύει να το αξιοποιήσει για μια σε βάθος κοινωνικό-επιστημονική διερεύνηση των πολιτικών φαινομένων. Η επιδίωξη αυτή αποτυπώνεται στη θεματική συγκρότηση των βασικών αξόνων του Προγράμματος του. Συγκεκριμένα:

-Πολιτική Θεωρία και Κρατικές Πολιτικές

Η θεματική ενότητα της Πολιτικής Θεωρίας και των Κρατικών Πολιτικών Περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της εισαγωγής στην ιστορία των πολιτικών θεωριών, της πολιτικής φιλοσοφίας, της θεωρίας της Δημοκρατίας, την κλασική και σύγχρονη πολιτική θεωρία, ηθική και πολιτική, θεωρίες δικαιοσύνης, θεωρίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πολιτική θεωρία του φιλελευθερισμού, τη μαρξιστική πολιτική θεωρία, πολιτική θεωρία του συντηρητισμού, την πολιτική φιλοσοφία της κλασικής αρχαιότητας, την πολιτική φιλοσοφία του μεσαίωνα και την πολιτική φιλοσοφία της νεωτερικότητας, σύγχρονες τάσεις στην πολιτική φιλοσοφία. Επίσης περιλαμβάνει ως γνωστικά αντικείμενα τις θεωρίες του κράτους, τις οικονομικές λειτουργίες του κράτους, οικονομικές θεωρίες της πολιτικής, τη συγκριτική ανάλυση κρατικών πολιτικών, την οικονομική πολιτική του κράτους(Αρχές Δημόσιας Οικονομικής), τις πολιτικές και οικονομικές θεωρίες κοινωνικής πολιτικής, πολιτική υγείας, την οργάνωση και διοίκηση των κρατικών υπηρεσιών, τις κρατικές πολιτικές απασχόλησης και ανάπτυξης, τη θεωρία δημόσιας επιλογής, κράτος και εκπαίδευση –εκπαιδευτική πολιτική, κράτος και περιβάλλον, κράτος και τοπική αυτοδιοίκηση.
Τέλος, η θεματική αυτή ενότητα περιλαμβάνει τις επιστημολογικές αρχές και τη μέθοδο της πολιτικής επιστήμης, τη ν πολιτική και κοινωνική στατιστική, καθώς και τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους της κοινωνικό-επιστημολογικής έρευνας.

-Συγκριτική και Ευρωπαϊκή Πολιτική

Η θεματική περιοχή της συγκριτικής και ευρωπαϊκής πολιτικής περιλαμβάνει ως γνωστικό αντικείμενο την εισαγωγή στη θεωρία και τη μέθοδο της συγκριτικής πολιτικής, συγκριτική ευρωπαϊκή πολιτική, πολιτικά κόμματα, οργανώσεις συμφερόντων, θεωρία και μέθοδο ανάλυσης πολιτικής συμπεριφοράς , πολιτική κουλτούρα, πολιτική επικοινωνία, κράτος και κοινωνία στην Ελλάδα, ελληνικό πολιτικό σύστημα, ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα, τα πολιτικά κόμματα στη ν μεταπολεμική Ελλάδα, τάξεις και οργανώσεις συμφερόντων στη Δ. Ευρώπη, πολιτικά και κομματικά συστήματα Δυτικής Ευρώπης, διαδικασία εξευρωπαϊσμού σε συγκριτική προοπτική, ευρωπαϊκοί θεσμοί και ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανάλυση ευρωπαϊκών πολιτικών, ανάλυση ελληνικής και συγκριτικής εξωτερικής πολιτικής, πολιτική και κράτος στη Ν. Ευρώπη, πολιτικά συστήματα Μεσογείου, Βαλκανικών Κρατών και Τουρκίας, Ανατολικής  Ευρώπης, Λατινικής Αμερικής, Αφρικής, Ιαπωνίας και Ν. Α. Ασίας

-Πολιτική και Ιστορική Κοινωνιολογία

Η θεματική ενότητα της πολιτικής και ιστορικής κοινωνιολογίας περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα: πολιτική κοινωνιολογία, συλλογική δράση και πολιτική μεταβολή, συλλογική δράση και κοινωνικά κινήματα, θρησκεία και πολιτική θεωρία, θεωρία των επαναστάσεων, πολιτική συμπεριφορά, βιογραφία και πολιτική, βία και πολιτική, εθνικισμός, εισαγωγή στην κοινωνιολογία, εξουσία, γνώση και καθυπόταξη, ευρωπαϊκή ιστορία νεωτέρων χρόνων, ελληνική ιστορία νεωτέρων χρόνων, πολιτικό σύστημα και οικονομία: ιστορική προσέγγιση, ειδικά θέματα ελληνικής ιστορίας, ειδικά θέματα ιστορικής κοινωνιολογίας.

3. Ομάδες Μαθημάτων
Για το φοιτητή που εισήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 το Πρόγραμμα Σπουδών διακρίνει τρεις (3) ομάδες μαθημάτων
α. Υποχρεωτικά Μαθήματα

β. Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά
(Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα)
γ. Ελεύθερες Επιλογές

α. Υποχρεωτικά Μαθήματα  (ΥΠΟ)

Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα (17) προσφέρουν:
-εισαγωγικές γνώσεις
-βασικά μεθοδολογικά εργαλεία και το πλαίσιο αναφοράς της Πολιτικής  Επιστήμης
-αντικείμενα πολιτικής επιστήμης, τα οποία κρίνονται αναγκαία για κάθε φοιτητή της Πολιτικής  Επιστήμης. Διευκολύνουν επίσης τη μετάβαση προς τις επιμέρους θεματικές ενότητες επιστημονικών κατευθύνσεων, με βάση τις οποίες αναπτύσσεται το Πρόγραμμα Σπουδών.
Τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά Μαθήματα του πρώτου (Α’) έτους (Α’ και Β’ εξάμηνο) περιλαμβάνουν τρίωρη διδασκαλία και ορισμένα από αυτά πρόσθετη τρίωρη φροντιστηριακή, εργαστηριακή ή άλλη μορφή εμβάθυνσης στο αντικείμενο του μαθήματος, σε εβδομαδιαία βάση. Στο μέρος  της Παράδοσης γίνεται διδασκαλία πλαισίου ,ενώ το φροντιστηριακό μέρος επικεντρώνεται σε ειδικά θέματα ενταγμένα στη θεματολόγια της διδασκαλίας  πλαισίου. Ο προσδιορισμός της συγκεκριμένης μορφής του φροντιστηριακού μέρους γίνεται από τον διδάσκοντα, αναλόγως  του ιδιαίτερου αντικειμένου του μαθήματος .Τίθενται, όμως ,τα εξής τρία κοινά κριτήρια:
-Η τελική βαθμολογία του μαθήματος συνάγεται από την αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή και στα δυο μέρη  του μαθήματος . Τίθενται , όμως, τα εξής τρία κοινά κριτήρια:
-Η τελική βαθμολογία του μαθήματος συνάγεται από την αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή και στα δυο μέρη του μαθήματος. Ως συντελεστής βαθμολογίας καθορίζεται ποσοστό 70% για το κύριο μάθημα και 30% για το φροντιστηριακό.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.)το Τμήμα μπορεί  να καθιερώσει τον ίδιο τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας και για τα Υποχρεωτικά Μαθήματα των άλλων ετών (από το Γ’ εξάμηνο και έξης), ανάλογα με το υπάρχον διδακτικό δυναμικό και τις δυνατότητες ανάπτυξης  του Προγράμματός του.
Σε περίπτωση αποτυχίας σε Υποχρεωτικό Μάθημα, ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο.
β. Κατ’ Επιλογήν  Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υποχρεωτικά   Επιλεγόμενα)

είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα που συγκροτούν τον κύριο όγκο των γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνουν οι θεματικές ενότητες ,στη βάση των οποίων αναπτύσσεται  το Πρόγραμμα Σπουδών, και πρέπει να επιλέξει ο φοιτητής από ένα σύνολο προτεινόμενων μαθημάτων. Ανάλογα με τον τρόπο διδασκαλίας τους χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
-Υποχρεωτικές Επιλεγόμενες Παραδόσεις (ΥΕΠ)

Πρόκειται για τα μαθήματα στα οποία παρουσιάζεται εποπτικά μια ευρεία περιοχή ενός γνωστού αντικειμένου και ο σχετικός με αυτή επιστημονικός προβληματισμός. Κατά την κρίση του διδάσκοντα, το μάθημα μπορεί να γίνεται με τη μορφή ασκήσεων ή εργασιών.

Ξένη γλώσσα

Το τμήμα προσφέρει τέσσερα (4) μαθήματα αγγλικής γλώσσας. Ως το τέλος των σπουδών του ο φοιτητής πρέπει να έχει μάθει την αγγλική γλώσσα σε βαθμό που να μπορεί να κατανοεί επαρκώς κείμενα με πολιτικό -επιστημονικό- περιεχόμενο. Το μάθημα της Ξένης Γλώσσας διδάσκεται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα, σε προοδευτική σειρά τεσσάρων (4) εξαμήνων που αντιστοιχούν στις βαθμίδες A, B, C, D. Ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) εξαμηνιαία επίπεδα Ξένης Γλώσσας υπολογίζονται ως ένας βαθμός για την εξαγωγή του μέσου όρου της βαθμολογίας του πτυχίου.

-Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια (ΥΕΣ)

Τα Σεμινάρια είναι Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα. Πρόκειται για τα μαθήματα στα οποία με τις οδηγίες του διδάσκοντα ο φοιτητής ερευνά σε βάθος ένα ειδικό θέμα με τη βοήθεια της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας και παρουσιάζει ατομικές ή ομαδικές εργασίες. Ο αριθμός των φοιτητών στα Σεμινάρια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι (+5) άτομα. Προηγείται ο φοιτητής ανωτέρου εξαμήνου.

Τόσο οι Υποχρεωτικές Επιλεγόμενες Παραδόσεις όσο και τα Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια είναι τρίωρα. Σε περίπτωση αποτυχίας σε Υποχρεωτικό Κατ’ επιλογήν Μάθημα, ο φοιτητής μπορεί να το επαναλαμβάνει σε επόμενο εξάμηνο ή να το αντικαταστήσει με άλλο Υποχρεωτικό Κατ’ επιλογήν Μάθημα.

γ. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Δύο (2) μαθήματα είναι Ελεύθερης Επιλογής.
Ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής μπορεί να είναι μάθημα από τα προσφερόμενα στο Τμήμα ή μάθημα από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου και σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε οποιοδήποτε Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής, ο φοιτητής μπορεί να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο ή να το αντικαταστήσει με άλλο μάθημα.
Στις Ελεύθερες Επιλογές (Ε.Ε) του Τμήματος εντάσσεται και το Διατμηματικό Μάθημα Επιστήμων-Πολίτης (ΕΠ).
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος για το 2008-2009 είναι ο καθηγητής του Τμήματος Στυλιανός Χιωτάκης  (βλ. σ. 39)

4. Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, προωθεί την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών. Η εφαρμογή του προγράμματος <<Πρακτική Άσκηση Φοιτητών>> εξυπηρετεί την ανάγκη εξοικείωσης του φοιτητή του Τμήματος με το αντικείμενο της μελλοντικής του απασχόλησης. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται στην πληρέστερη κατανόηση των συνθηκών απασχόλησης τις οποίες θα αντιμετωπίσει στο άμεσο μέλλον και ειδικότερα των πραγματικών προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων της εργασίας, με αποτέλεσμα να γίνει ευκολότερη η ένταξή του στο παραγωγικό σύστημα. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί προαιρετική δυνατότητα του φοιτητή, αλλά έχει προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα. Συγκεκριμένα, η Πρακτική Άσκηση προϋποθέτει ότι ο φοιτητής δεν οφείλει κάποιο από τα Υποχρεωτικά Μαθήματα και ότι ανταποκρίνεται με επιτυχία σε μια συνέντευξη επιλογής.
Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι δύο (2) μήνες και πραγματοποιείται στη διάρκεια του καλοκαιριού. Μετά την περάτωσή της, και σε ορισμένη προθεσμία, ο φοιτητής πρέπει να υποβάλει έκθεση πεπραγμένων, καθώς και έκθεση αξιολόγησης του φορέα όπου απασχολήθηκε. Βάσει των εκθέσεων αυτών θα γίνει η αξιολόγηση της Πρακτικής  Άσκησης και θα κριθεί αν είναι <<επιτυχής>> ή <<ανεπιτυχής>>.
Η Πρακτική Άσκηση ισοδυναμεί με δύο (2) ΥΕΠ (δηλαδή ο φοιτητής απαλλάσσεται από αντίστοιχα μαθήματα).

5. Πτυχιακή Εργασία

Για την απόκτηση του πτυχίου ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας υπό την εποπτεία μέλους Δ.Ε.Π. ή Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού. Η διάρκειά της είναι δύο (2) πλήρη ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο καθορισμός του θέματος γίνεται σε συνεργασία με τον εποπτεύοντα, δηλώνεται στη Γραμματεία του Τμήματος από το έβδομο (Ζ’) εξάμηνο σπουδών μαζί με τη δήλωση επιλογής μαθημάτων και προϋποθέτει ότι ο φοιτητής δεν οφείλει κάποιο από τα ΥΠΟ. Όταν ολοκληρωθεί κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος σε τρία αντίτυπα.
Θα πρέπει να αντικατοπτρίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τις μεθοδολογικές, θεωρητικές, γνώσεις και τις ερευνητικές δεξιότητες του φοιτητή και να αποτελείται από τουλάχιστο 15.000 λέξεις.
Τέλος, ο φοιτητής που επιλέγει και ολοκληρώνει την Πτυχιακή Εργασία απαλλάσσεται από δύο (2) ΥΕΣ, θα πρέπει, δηλαδή, να εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) και όχι σε οκτώ (8) ΥΕΣ.

6. Αναβαθμολόγηση

Ο φοιτητής που έχει εξεταστεί επιτυχώς σε ένα Υποχρεωτικό Μάθημα έχει τη δυνατότητα, αν θέλει, να βελτιώσει το βαθμό του και να προσέλθει εκ νέου σε επόμενη εξέταση υποβάλλοντας, εντός της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων επιλογής μαθημάτων, αίτηση για αναβαθμολόγηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ο μεγαλύτερος βαθμός. Οι αναβαθμολογήσεις σε συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των επιτρεπόμενων δηλωθέντων μαθημάτων ανά εξάμηνο. Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να αναβαθμολογήσει το πολύ έως τέσσερα (4) Υποχρεωτικά Μαθήματα στη διάρκεια της φοίτησης. Αναβαθμολόγηση δεν μπορεί να γίνει σε μάθημα Υποχρεωτικής Επιλεγόμενης Παράδοσης (ΥΕΠ), Υποχρεωτικού Επιλεγόμενου Σεμιναρίου ή Ελεύθερης Επιλογής. Η αναβαθμολόγηση γίνεται στην τρέχουσα ύλη.

7. Απόκτηση πτυχίου

Οι σπουδές ολοκληρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης, για το οποίο απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα επτά (47) αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα, ήτοι: σαράντα τρία (43) μαθήματα στην Πολιτική Επιστήμη και συναφή αντικείμενα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα και των Οδηγό Σπουδών και τέσσερα (4) μαθήματα Ξένης Γλώσσας. Για την απόκτηση πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης είναι προαιρετική η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας.
Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μεγαλύτερων, στα οποία έχει επιτύχει ο φοιτητής, αρκεί να ικανοποιούνται οι συνθήκες απόκτησης πτυχίου από τα επιλεγόμενα αυτά μαθήματα. Για το φοιτητή που έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα μαθήματα ΥΕΠ ή ΥΕΣ, από αυτά που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, δε συνυπολογίζονται στο βαθμό του πτυχίου τα μαθήματα εκείνα στα οποία ο φοιτητής έχει τους χαμηλότερους βαθμούς. Τα     Μαθήματα Ελεύθερων Επιλογών υπολογίζονται στο βαθμό του πτυχίου με βάση τη σειρά επιτυχίας τους. Το μάθημα της Ξένης Γλώσσας υπολογίζεται ως ένας βαθμός, ο οποίος προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών στα τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα.

Γ. Κατάλογος Προσφερόμενων Μαθημάτων με διδακτικές μονάδες (δ.μ.) και πιστωτικές μονάδες( ECTS )

Α’ εξάμηνο

ΚΩΔ.ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Δ.Μ. ECTS
ΠΟΕΠ 100 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Ι – Εσωτερικές Παράμετροι Δ. Γράβαρης 4 4
ΠΟΘΠ 133 Πολιτική Θεωρία Ι Θ. Νουτσόπουλος 4 4
ΕΙΝΠ 128 Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων Α. Στεργίου 4 4
ΕΕΠΠ 120 Εισαγωγή στην Ελληνική Πολιτική Η.Μαυρομούστακου 4 4
ΕΜΕΠ 138 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης Ν.Αλεξόπουλος 4 4
ΠΜΚΠ 139 Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες Ν.Παπαδάκης 4 4
ΑΓΓΠ 010 Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Α΄ Μ.Χειλά 3 6

Β’ εξάμηνο

ΠΟΕΠ 101 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ-Διεθνείς Παράμετροι Α.Στεργίου 4 4
ΠΟΘΠ 134 Πολιτική Θεωρία Δ.Κοτρόγιαννος 4 4
ΠΕΡΠ 140 Περιγραφική Στατιστική Β.Δαφέρμος 4 4
ΣΠΑΠ 129 Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση Χρ.Βερναρδάκης 4 4
ΠΣΕΠ 139 Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μ.Μενδρινού 4 4
ΑΓΓΠ 020 Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Β΄ Μ.Χειλά 3 6

Γ’ εξάμηνο

ΠΟΘΠ 135 Πολιτική Θεωρία ΙΙΙ Θ.Γκιούρας 4 5
ΟΣΥΠ 130 Ομάδες Συμφερόντων Κ.Λάβδας 4 5
ΣΔΠΠ 131 Συλλογική Δράση και Πολιτική Μεταβολή Στ.Χιωτάκης 4 5
ΑΓΓΠ 030 Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Γ΄ Μ.Χειλά 3 6

Δ’ εξάμηνο

ΠΟΘΠ 136 Πολιτική Θεωρία ΙV:Διεθνείς Θεωρία Δ.Χρυσοχόου 4 5
ΚΡΠΠ 132 Κράτος και Κρατικές Πολιτικές Δ.Γράβαρης 4 5
ΠΚΟΠ 126 Πολιτικά Κόμματα Ε.Παπαβλασόπουλος 4 5
ΑΓΓΠ 040 Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Δ΄ Μ.Χειλά 3 6

ΥΕΠ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΟΙΠ 267 Πολιτική Οικονομία Δ.Γράβαρης 3 5
ΕΠΚΠ 275 Τα Ελληνικά Πολιτικά Κόμματα μετά την Μεταπολίτευση Χρ.Βερναρδάκης 3 5
ΕΔΠΠ 286 Η Εξέλιξη της Διεθνούς Πολιτικής από το 1945 μέχρι σήμερα Α.Στεργίου 3 5
ΕΥΣΥΠ 289 Η Ευρώπη και ο Σύγχρονος Κόσμος Δ.Ξενάκης 3 5
ΕΠΑΠ 291 Επαγωγική Στατιστική Β.Δαφέρμος 3 5
ΚΟΙΠ 296 Πολιτική Κοινωνιολογία:Οικονομικές Προϋποθέσεις της Δημοκρατίας Β.Αρανίτου 3 5
ΜΕΙΠ 298 Μειονότητες και Ελληνική Πολιτική Γ.Καλατζής 3 5
ΕΡΓΠ 400 Οργάνωση Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις Β.Αρανίτου 3 5

ΥΕΠ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΘΕΙΠ 211 Ειδικά Θέματα Ελληνικής Ιστορίας Γ.Καλατζής 3 5
ΠΕΕΠ 245 Οι Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ν.Αλεξόπουλος 3 5
ΕΥΣΠ 253 Ευρωμεσογειακές Σχέσεις Δ.Ξενάκης 3 5
ΚΟΔΠ 259 Κοινωνιολογία του Δικαίου Δ.Καλογερόπουλος 3 5
ΠΑΙΠ 272 Θεωρία Παιγνίων για Πολιτικούς Επιστήμονες Ν.Αλεξόπουλος 3 5
ΠΟΛΠ 273 Πολιτική Οικονομία και Θεωρία της Πολιτικής Θ.Νουτσόπουλος 3 5
ΠΕΠΠ 283 Πολιτική Επικοινωνία Β.Αρανίτου 3 5
ΓΕΡΠ 284 Γερμανία:Πολιτικό Σύστημα και Διεθνής Φυσιογνωμία Α.Στεργίου 3 5
ΔΗΜΠ 285 Θεωρίες Δημοκρατίας Θ.Γκιούρας 3 5
ΟΨΕΠ 299 Όψεις πολιτικοθεσμικού εκσυγχρονισμού:πολιτικά κόμματα στο μεσοπόλεμο Ε.Παπαβλασόπουλος 3 5
ΠΙΔΠ 401 Πολιτικές Ιδεολογίες Δ.Κοτρόγιαννος 3 5
ΔΕΚΠ 402 Δημόσιες Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ν.Παπαδάκης 3 5
ΝΕΥΠ 403 Πολιτικό Σύστημα και Εκλογές στις Χώρες της Νότιας Ευρώπης Χρ.Βερναρδάκης 3 5

ΥΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΘΠΚΠ 305 Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας Ε.Παπαβλασόπουλος 3 7
ΘΚΠΠ 310 Ειδικά Θέματα Κρατικών Πολιτικών Ν.Αλεξόπουλος 3 7
ΕΕΠΠ 338 Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Πολιτικών Μ.Μενδρινού 3 7
ΙΔΔΠΠ 356 Πολιτική και Ιδιοκτησία στην Εποχή του Ιμπεριαλισμού Θ.Νουτσόπουλος 3 7
ΑΝΘΠ 383 Κράτος και ανθρώπινα δικαιώματα Δ.Κοτρόγιαννος 3 7
ΕΞΟΠ 385 Εξουσία,Σεξουαλικότητα και Γνώση Ν.Παπαδάκης 3 7
ΣΔΙΠ 387 Στατιστικές Διαδικασίες με το SPSS και το LIAREL Β.Δαφέρμος 3 7
ΠΕΞΠ 394 Πανεπιστήμιο και Εξουσία Θ.Γκιούρας 3 7
ΕΜΑΠ 395 Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή Ασφάλεια Δ.Ξενάκης 3 7
ΖΕΠΠ 396 Ζητήματα Ελληνικής Πολιτικής Ε.Παπαβλασόπουλος 3 7
ΙΝΕΠ 397 Ειδικά Θέματα Ιστορίας του νεότερου ελληνισμού Γ.Καλατζής 3 7
ΕΚΛΠ 500 Ειδικά Θέματα Εκλογικής Συμπεριφοράς Χρ.Βερναρδάκης 3 7

ΥΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΠΕΠ 355 Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενοποίηση Δ.Χρυσοχόου 3 7
ΘΕΚΠ 357 Ειδικά Θέματα στη Θεωρία του Κράτους Δ.Γράβαρης 3 7
ΚΘΕΠ 358 Ειδικά Θέματα στη Κοινωνική Θεωρία-Karl Marx και Max Weber Θ.Γκιούρας 3 7
ΚΑΔΠ 362 Κοινωνιολογία του Δικαίου και Ανθρώπινα Δικαιώματα Δ.Καλογερόπουλος 3 7
ΠΕΟΠ 366 Πολιτικές Επικοινωνίας των Ομάδων Εκπροσώπησης Συμφερόντων Β.Αρανίτου 3 7
ΠΘΕΠ 367 Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας:Hegel Θ.Νουτσόπουλος 3 7
ΔΙΕΠ 369 Σύγχρονα Ζητήματα Διεθνών Σχέσεων Δ.Ξενάκης 3 7
ΘΜΜΠ 376 Θεσμοί και ΜΜΕ Η.Μαυρομούστακου 3 7
ΕΣΥΠ 377 Εκλογικό Σύστημα και Πολιτική Διαδικασία Μ.Μενδρινού 3 7
ΑΠΛΠ 392 Ανάλυση Πολιτικού Λόγου Γ.Καλατζής 3 7
ΕΝΣΠ 398 Πολιτικές Ενσωμάτωσης Ν.Παπαδάκης 3 7
ΗΓΕΠ 399 Θέματα Πολιτικής Ηγεσίας Στ.Χιωτάκης 3 7

**Συντονιστής ECTS του Τμήματος Νικόλαος Παπαδάκης, αναπληρωτής καθηγητής

Δ. Διατμηματική Συνεργασία

Η Συνεργασία του Τμήματος με άλλα Τμήματα, συναφούς γνωστικού  αντικειμένου, του Πανεπιστημίου ή και άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού, συμβάλλει στον εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών και στην αναβάθμιση των ίδιων των σπουδών. Η συνεργασία αυτή, που στηρίζεται από το Τμήμα, δύναται να λάβει τις ακόλουθες μορφές:

-Παρακολούθηση μαθημάτων από φοιτητές του Τμήματος σε άλλα συνεργαζόμενα Τμήματα ή και από φοιτητές των άλλων Τμημάτων στο Τμήμα.

-Διδασκαλία μαθημάτων από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος σε άλλα συνεργαζόμενα Τμήματα ή και από μέλη Δ.Ε.Π. των άλλων Τμημάτων στο Τμήμα.

-Συνδιδασκαλία μαθημάτων από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με μέλη Δ.Ε.Π. συνεργαζόμενων Τμημάτων , τα οποία μαθήματα παρακολουθούν  από κοινού οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των αντίστοιχων Τμημάτων.

-Διοργάνωση κοινών Προγραμμάτων Σπουδών κανονικής διάρκειας ή εντατικού ρυθμού, είτε σε προπτυχιακό είτε και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η Γ.Σ του Τμήματος ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της υλοποίησης μιας τέτοιας συνεργασίας, η οποία ακολουθεί στο μέτρο του δυνατού την αρχή της αμοιβαιότητας

Ε. Εργαστήρια του Τμήματος

  • Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΦΕΚ 213Α /13-9-02)

Διευθυντής: Κώστας Α. Λάβδας, τηλ.: 28310 77560, e-mail: lavdas@pol.soc.uoc.gr

Το εργαστήριο εξυπηρετεί ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε θέματα που αφορούν τη συλλογή και επεξεργασία πολιτικών δεδομένων σε τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι στόχοι του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν επίσης τη διεξαγωγή και εκπόνηση μελετών, τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, την παροχή υπηρεσιών σε άλλα ιδρύματα, κ.τ.λ.

  • Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 937Β/ 23-6-04)

Διευθυντής: Δημήτριος Κοτρόγιαννος, τηλ.: 28310 77575
e-mail: kotroyannos@pol.soc.uoc.gr

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προώθησης των δημοκρατικών μορφών πολιτεύματος . Το κέντρο, παράλληλα με την ερευνητική του δραστηριότητα, θα έχει και μια διακριτή εκπαιδευτική λειτουργία. Αναμένεται να λειτουργεί ως <<θερινό Πανεπιστήμιο>> με την υλοποίηση Εντατικών Προγραμμάτων (IP), τα οποία απευθύνονται στο φοιτητή των χωρών με πρόσφατη εμπειρία μετάβασης σε δημοκρατικά πολιτεύματα. Τα εντατικά αυτά προγράμματα εδράζονται στις διαδικασίες εμπέδωσης συλλογικών δικαιωμάτων και αξιών.

Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό Τηλέφωνο Ηλεκτρονική διεύθυνση

Καθηγητές

Γράβαρης Διονύσης 77449 gravaris@social.soc.uoc.grgravaris@politics.uoc.gr
Κοτρόγιαννος Δημήτρης 77575 Kotroyannos@pol.soc.uoc.grkotroyannos@politics.uoc.gr
Λάβδας Κώστας 77560 lavdas@pol.soc.uoc.grlavdas@politics.uoc.gr
Χιωτάκης Στυλιανός 77559 chiotakis@pol.soc.uoc.grchiotakis@politics.uoc.gr

Αναπληρωτές Καθηγητές

Γκιούρας Αθανάσιος 77510 giouras@pol.soc.uoc.grgiouras@politics.uoc.gr
Μενδρινού Μαρία 77453 mendrim@pol.soc.uoc.grmendrim@politics.uoc.gr
Παπαδάκης Νικόλαος 77561 nep@pol.soc.uoc.grnep@politics.uoc.gr
Χρυσοχόου Δημήτρης 77558 chryssochoou@pol.soc.uoc.grchryssochoou@politics.uoc.gr

Επίκουροι Καθηγητές

Γεωργαντάς Ηλίας 77458 elgeo@pol.soc.uoc.grelgeo@politics.uoc.gr
Μαυρομούστακου Ήβη 77562 mavro@pol.soc.uoc.grmavro@politics.uoc.gr

Λέκτορες

Αλεξόπουλος Νεκτάριος 77564 alexopou@pol.soc.uoc.gralexopou@politics.uoc.gr
Αρανίτου Βάλια 77514 varanitou@esee.graranitou@politics.uoc.gr
Βερναρδάκης Χριστόφορος 77563 vernardakis@pol.soc.uoc.grvernardakis@politics.uoc.gr
Δαφέρμος Βασίλειος 77448 dafermos@pol.soc.uoc.grdafermos@politics.uoc.gr
Νουτσόπουλος Θωμάς 77567 noutsopt@pol.soc.uoc.grnoutsopt@politics.uoc.gr
Ξενάκης Δημήτρης 77460 dxenakis@otenet.grxenakis@politics.uoc.gr
Στεργίου Ανδρέας 77459 sandreas@hotmail.comstergiou@politics.uoc.gr

Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ 407/80

Καλαντζής Γεώργιος 77460 gxkalantzis@yahoo.grkalantzis@politics.uoc.gr
Καλογερόπουλος Δημήτρης 77460
Παπαβλασόπουλος Ευθύμιος 77514 epapavlasop@pol.soc.uoc.grepapavlasop@politics.uoc.gr

Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)

Χειλά Μαρίνα 77461 hila@pol.soc.uoc.grhila@politics.uoc.gr

Ειδικό &Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Τσακιράκη Πελαγία 77492 tsakiraki@pol.soc.uoc.grtsaskiraki@politics.uoc.gr
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: