Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

praktiki

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος:
Νίκος Παπαδάκης

Γραμματειακή υποστήριξη:
Θεοδώρα Ροζάκη

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης άρχισε να υλοποιείται το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 (με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτρη Κοτρόγιαννο),  με συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/Γ΄Κ.Π.Σ έως τις 30/9/2008, και συνέχισε τη λειτουργία ως χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από τους ίδιους φορείς, μέσω του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως το Σεπτέμβριο του 2013. Με νέα χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ίδιου χρηματοδοτούμενου προγράμματος θα συνεχίσει τη λειτουργία του έως το 2015.

 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί προαιρετική δυνατότητα επιλογής των φοιτητών και φοιτητριών,  είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και ισοδυναμεί με δύο (2)  μαθήματα Υποχρεωτικών Επιλεγόμενων Παραδόσεων (ΥΕΠ)

 

Οι στόχοι του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης:

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης λειτούργησε το 1999 για να καλύψει τις ανάγκες που επέφεραν οι αλλαγές σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο μετά το 1990. Οι νέες εξελίξεις απαιτούσαν την εκπαίδευση και κατάρτιση ενός στελεχιακού δυναμικού (σε ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο) ικανού να ανταποκριθεί στο νέο ρόλο του Κράτους σε εθνικό επίπεδο και στις προκλήσεις που δημιούργησε η πλήρης ένταξη της χώρας στον ευρωπαϊκό χώρο. Εκτός, λοιπόν, της σύνθετης και συστηματικής διδασκαλίας των αντικειμένων της πολιτικής επιστήμης που θεραπεύει το Τμήμα, απαιτείται επίσης η μεθοδική και εμπεριστατωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση πολιτικών επιστημόνων  για να καλύψουν αποτελεσματικά θέσεις εργασίας στη διοίκηση, σε μεγάλες επιχειρήσεις, στα Μ.Μ.Ε., σε Εταιρείες πολιτικής ανάλυσης και δημοσκοπήσεων, αλλά και σε νευραλγικούς τομείς της αγοράς.

Συνεπώς, η εκπαίδευση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά καθίσταται αναγκαία η συμπλήρωσή της με μια πρακτική άσκηση για την ουσιαστική κατάρτιση «πολιτικών επιστημόνων της πράξης». Σκοπός της πρακτικής  άσκησης είναι να διευκολυνθούν οι διαδικασίες μέσα από την πρακτική καλλιέργεια των δεξιοτήτων των φοιτητών, ώστε να έχουν εύκολη και σωστή πρόσβαση στους νέους, εξειδικευμένους και απαιτητικούς τομείς εργασίας.

Επιπλέον θα πρέπει να τονιστεί ότι η πρακτική άσκηση δεν εστιάζεται αποκλειστικά στην εκμάθηση διοικητικών πρακτικών, αλλά

 • στην εμπέδωση των νέων και εξειδικευμένων γνώσεων για την κατανόηση των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων με βάση την ανάλυση και την έρευνα συμπεριφορών, τάσεων, αντιλήψεων, ιδεολογιών

 • στην ανάλυση του πολιτικού λόγου, στο ρόλο της διαφήμισης στην πολιτική και στο ρόλο των ΜΜΕ γενικότερα  στην πολιτική ζωή

 • στην κατανόηση εφαρμοσμένων δημόσιων πολιτικών στο νέο πλαίσιο των μεταβιομηχανικών δεδομένων, της κοινωνίας της γνώσης και της πολυπολιτισμικότητας, αλλά και της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των πολιτών.

 • στην κατανόηση των δομών και δράσεων διεθνών οργανισμών σε θέματα ασφάλειας, τρομοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετανάστευσης, περιβάλλοντος (π.χ. Πρακτική άσκηση στο Υπουργείο Εξωτερικών),

 • στην κατανόηση και ανάλυση ζητημάτων διακυβέρνησης, εφαρμογής δημόσιων πολιτικών και ενδυνάμωσης της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης.

Γενικά, μπορούμε να προβούμε στη διαπίστωση ότι η Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί στην εξειδίκευση της εκπαίδευσης των φοιτητών σε πρακτικό επίπεδο, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που συνδέονται με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, και την βελτίωση της απασχολησιμότητας. Σκοπός της Πρακτικής  Άσκησης είναι η αξιοποίηση των γνώσεων μέσα από την ενεργό πρακτική συμμετοχή που βελτιώνει τις ικανότητες των φοιτητών και ενθαρρύνει την επαγγελματική τους συγκρότηση. Με την πρακτική άσκηση, το απόθεμα γνώσεων μετατρέπεται σε μια λειτουργία επαγγελματοποίησης επαυξάνοντας την αποδοτικότητα. Επιπλέον, διαδραματίζει το ρόλο της επιμόρφωσης ή και της διαρκούς επιμόρφωσης και εξασφαλίζει όχι μόνο την αναπαραγωγή των δεξιοτήτων, αλλά και την  επικαιροποίηση και επιπλέον ανάπτυξή τους καθώς αποτελεί ένα εμπράγματο reskilling που τους επιτρέπει να βελτιώσουν την ικανότητα σύζευξης πεδίων. Οι αποδόσεις βελτιώνονται από την συλλογική εργασία και την διεπιστημονικότητα. Τέλος, η πρακτική άσκηση διευρύνει τη δυνατότητα συνεργασιών και επομένως τη δυνατότητα  επιχειρηματικότητας των νέων πολιτικών επιστημόνων.

Επομένως, το πρόγραμμα Πρακτικής  Άσκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης θα λέγαμε ότι αποβλέπει στην κατάρτιση εμπειρογνωμόνων, ανώτερων και μέσων στελεχών για τον εντοπισμό, την διαχείριση και τη λύση των προβλημάτων της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Η αναγκαιότητα κατάρτισης των εμπειρογνωμόνων καθιστά την πρακτική άσκηση όχι μόνο βιώσιμη, αλλά και αναπόσπαστο μέρος της συνολικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που παρέχει το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, γιατί οι αντίστοιχοι Οργανισμοί και Εταιρείες προσδοκούν στην πρόσληψη έτοιμου στελεχιακού δυναμικού για να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιπτώσεις για το κοινωνικό σύνολο είναι σημαντικές γιατί η διαμόρφωση εμπειρογνωμόνων μέσω και της πρακτικής τους άσκησης συνδέει οργανικά τις σπουδές στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης με την «ιευρυμένη κοινωνία» (Society at Large).

Όσον αφορά  τη σύνδεση του Τμήματος μες την τοπική αγορά εργασίας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι στον κατάλογο των συνεργαζόμενων φορέων για την υλοποίηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης περιλαμβάνονται και τοπικοί φορείς και εταιρείες της Κρήτης  γεγονός που συμβάλλει στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας. Στην πραγματικότητα το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κινείται σε εθνικό και τοπικό- περιφερειακό επίπεδο.

Οργάνωση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης:

Α) Συνεργαζόμενοι Φορείς:

Μέσα σε αυτά τα έντεκα (11) χρόνια υλοποίησης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης έχει δημιουργηθεί ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων, το οποίο εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους φορείς που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης  να επιλέξουν το φορέα της προτίμησής τους. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να προτείνουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ένα φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση. Σε αυτή την περίπτωση όμως, το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να εγκρίνει τη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση την οποία προτείνει ο φοιτητής ελέγχοντας τις προδιαγραφές του φορέα υποδοχής και τη συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών του φοιτητή.

Η Πρακτική Άσκηση και οι εμπλεκόμενοι φορείς και εταιρείες προβάλλονται  μέσω ανακοινώσεων, ημερίδων, ενημερωτικών φυλλαδίων, του προσωπικού της γραμματείας, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης που ενημερώνεται διαρκώς.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης επετεύχθη συνεργασία με 166 φορείς στο δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Κύπρο. Ακολουθεί πίνακας σχετικά:

Συνεργαζόμενοι Φορείς Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Έτος

Σύνολο

Εντός Κρήτης

Εκτός Κρήτης

Δημόσιος Τομέας

Ιδιωτικός Τομέας

2003

3

0

3

2

1

2004

2

0

2

1

1

2005

10

3

7

8

2

2006

22

8

14

21

1

2007

20

6

14

19

1

2008

39

15

24

30

9

2010

23

8

15

17

6

2011

40

14

26

33

7

2012

41

15

26

30

11

2013

27

10

17

20

7

Κατάλογος Συνεργαζόμενων Φορέων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης την περίοδο υλοποίησης της (με αλφαβητική σειρά)

Διεθνείς Οργανισμοί

1.United Nations DP/Regional Centre for Public Administration Reform

 

Υπουργεία

 1. Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων -Υπουργείου Εξωτερικών Θεσσαλονίκη
 2. Υπουργείο Αιγαίου
 3. Υπουργείο Εθνικής παιδείας, δια βίου μάθησης & θρησκευμάτων
 4. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
 5. Υπουργείο Εξωτερικών
 6. Υπουργείο Εξωτερικών – Διπλωματική Ακαδημία
 7. Υπουργείο Εξωτερικών  Κύπρου
 8. Υπουργείο Εσωτερικών
 9. Υπουργείο Εσωτερικών
 10. Υπουργείο Εσωτερικών  Κύπρου
 11. Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης
 12. Υπουργείο Οικονομικών
 13. Υπουργείο Υγείας

Διπλωματικές Ακαδημίες

1.Διπλωματική Ακαδημία –Υπουργείο Εξωτερικών

 

 Ινστιτούτα

1.ΕΚΕΜ

2.ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφάλειας)

3.Ίδρυμα εξωτερικής και ευρωπαϊκής πολιτικής

4.Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

5.ΙΟΜ (Ινστιτούτο Οπτικοαουστικών Μέσων)

6.Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του ΥΠΕΠΘ

Δομές Κοινωνικών Εταίρων

1.Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

2.Ινστιτούτο μικρών επιχειρήσεων / ΓΣΕΒΒΕ

3.ΚΑΝΕΠ (Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής)/ ΓΣΕΕ

4.Κοινωνικό Πολύκεντρο- ΑΔΕΔΥ

5.Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία

 

Αναπτυξιακές Εταιρείες

1.Αναπτυξιακή Ηρακλείου – Αν. Εταιρεία Ο.Τ.Α.

2.Αναπτυξιακή Κρήτης

3.Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ιεράπετρας

4.ΟΑΔΥΚ

5.Περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης  Κρήτης

 

Δήμοι και Περιφέρειες

 1. Δήμος Αίγινας
 2. Δήμος Ακρωτηρίου
 3. Δήμος Άργους – Μυκηνών
 4. Δήμος Αρτάκης
 5. Δήμος Άρτας
 6. Δήμος Αρχανών
 7. Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων
 8. Δήμος Ασπρόπυργου
 9. Δήμος Βριλησσίων
 10. Δήμος Γεροποτάμου- Ν. Ρεθύμνου
 11. Δήμος Γόρτυνας
 12. Δήμος Δοξάτου
 13. Δήμος Έδεσσας
 14. Δήμος Ελευθερούπολης
 15. Δήμος Εσπερίων
 16. Δήμος Ζαρού,
 17. Δήμος Ηγουμενίτσας
 18. Δήμος Ηρακλείου
 19. Δήμος Θερμής,
 20. Δήμος Θεσσαλονίκης
 21. Δήμος Ιωνίας
 22. Δήμος Καλαμαριάς
 23. Δήμος Καλαμάτας
 24. Δήμος Κανδάνου – Σελίνου
 25. Δήμος Καστελίου Ηρακλείου
 26. Δήμος Καστοριάς
 27. Δήμος Κερκυραίων
 28. Δήμος Κιλελέρ
 29. Δήμος Κοζάνης
 30. Δήμος Κορίνθου
 31. Δήμος Κρωπίας
 32. Δήμος Λεμεσού – Κύπρου
 33. Δήμος Λουτρακίου,
 34. Δήμος Λυκόβρυση -Πεύκης
 35. Δήμος Μαλεβυζίου
 36. Δήμος Νίκαιας
 37. Δήμος Ξηρομερου
 38. Δήμος Πατρέων
 39. Δήμος Πλατανιά Νομού Χανιών
 40. Δήμος Ρεθύμνης
 41. Δήμος Ροδίων
 42. Δήμος Σάμης,
 43. Δήμος Σερρών
 44. Δήμος Σητείας
 45. Δήμος Στυλίδας
 46. Δήμος Συμπολιτείας
 47. Δήμος Τήνου
 48. Δήμος Φιλίππων Καβάλας
 49. Δήμος Χαλκηδόνας
 50. Δήμος Χάλκης,
 51. Δήμος Χαλκίδας
 52. Δήμος Χανίων
 53. Κοινοτικό συμβούλιο Γερίου
 54. Κοινοτικό συμβούλιο Μουτταγιακας
 55. Κοινοτικό συμβούλιο Τεμβρίας
 56. Νομαρχία  Κέρκυρας
 57. Νομαρχία Ιωαννίνων
 58. Νομαρχία Πιερίας
 59. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  Ηρακλείου
 60. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  Ρεθύμνης
 61. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας
 62. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου
 63. Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ευβοίας
 64. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων
 65. Περιφέρεια Αττικής
 66. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 67. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 68. Περιφέρεια Κρήτης
 69. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 70. Περιφέρεια Πελοποννήσου
 71. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 72. Περιφέρεια στερεάς Ελλάδας περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας
 73. Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

 Κέντρα και Δομές Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

1.Ε.Κ.Δ.Δ.Α.(Εθνικό Κέντρο Δημόσιας και Αυτοδιοίκησης)

2.ΚΕΔΚΕ  (Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος)

 

Εταιρείες, και Επιχειρήσεις

1.Direction εκδοτικός οργανισμός Α.Ε.

2.VPRC (Εταιρεία Ερευνών Γνώμης)

3.Εταιρεία δημόσιων σχέσεων Κύπρος

4.Μαρ-τεν μον.επε

5.Νομική υπηρεσία ομίλου Βαρδινογιάννη

6.PRISMANet

7.Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού Coca Cola

8.Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού Palaplast Α.Ε.

 

Τράπεζες

1.Eurobank, Υποκατάστημα Ιστιαίας Ευβοίας

2.Αγροτική τράπεζα Ελλάδος

3.Εθνική Τράπεζα

4.Παγκρήτια Τράπεζα Ηρακλείου

5.Τράπεζα Πειραιώς

 

Πανεπιστήμια

1.Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

2.Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 1. 1.Creta channel
 2. 2.ΕΡΤ3
 3. 3.Εφημερίδα “Τα Νέα της Λέσβου”
 4. 4.Εφημερίδα Έθνος
 5. 5.Εφημερίδα Η Δημοκρατική Ρόδου
 6. 6.Εφημερίδα Πατρίδα
 7. 7.Εφημερίδα Πρώτο Θέμα
 8. 8.Κρητική Επιθεώρηση
 9. 9.Νέα Κρήτη
 10. Νέα Τηλεόραση Κρήτης
 11. Όμιλος Κρήτη TV,
 12. Ράδιο Κόσμος- Εφημερίδα αδέσμευτος της Πάφου
 13. Ρεθυμνιώτικα Νέα
 14. Σαντορίνη fm
 15. Τηλεόραση Κύδων

 Άλλες Δομές και Φορείς

 1. 1.Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
 2. 2.Βικελαία βιβλιοθήκη
 3. 3.Βουλευτικό γραφείο Ξανθού Ανδρέα
 4. 4.Γραφείο Μεταναστών – Δήμος Μύρινας Λήμνου,
 5. 5.Δ/νση Πολιτισμού  Νομαρχίας Ρεθύμνου – ΝΕΛΕ
 6. 6.ΔΗΠΕΘΕ Βορείου Αιγαίου
 7. 7.Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνης
 8. 8.Διεύθυνση Β/μιας εκπαίδευσης Ρεθύμνου
 9. 9.ΔΟΥ Ιεράπετρας
 10. ΔΟΥ Χανίων
 11. Ειρηνοδικείο Βόνιτσας
 12. ΕΛΤΑ – Τομέας Δημοσίων Σχέσεων
 13. Εμπορικό επιμελητήριο Δράμας
 14. Εμπορικός σύλλογος Κίσσαμου
 15. Επιμελητήριο Ρεθύμνης
 16. ΕΤΕΑ
 17. Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας,
 18. Κέντρο Κοινοτικής Παρέμβασης Δήμου Ρούβα,
 19. Κέντρο Κοινωνικής και Ψυχικής Παρέμβασης
 20. Κέντρο Υποστήριξης Μεταναστών Νομού Ρεθύμνης
 21. Κέντρο ψυχικής υγείας Ρεθύμνου
 22. ΚΕΠ Δήμου Ζαγοράς
 23. ΚΕΠ Δήμου Ρεθύμνης
 24. ΚΕΠ νότιας Ρόδου
 25. ΚΕΠ Ρόδου
 26. Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης
 27. ΟΑΕΔ Ηρακλείου
 28. Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος  Θεσσαλονίκης
 29. Σύλλογος ξενοδόχων νομού Ρεθύμνης
 30. Συμβούλιο κοινωνικού εθελοντισμού Πάχνας – Λεμεσός

 

Β)Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Διαδικασία Επιλογής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης έχουν οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος 3ου και 4ου έτους που έχουν περατώσει τις βασικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή όσοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών.

Οι θέσεις στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος είναι περιορισμένες (λόγω του ότι αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) και η επιλογή των ασκουμένων φοιτητών και φοιτητριών γίνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τους Επόπτες του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

–    Συνέντευξη

–    Βιογραφικό σημείωμα (ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο αν ο φοιτητής/ φοιτήτρια έχει εργαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε χώρο ανάλογο με αυτόν στον οποίο προτίθεται να ασκηθεί)

–    Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας (έμφαση δίδεται στα μαθήματα που συνάδουν με το αντικείμενο άσκησης του φοιτητή).

Την επιλογή ακολουθεί η εκπαιδευτική προετοιμασία των ασκουμένων μέσα από σύντομο επιμορφωτικό σεμινάριο που εδράζεται σε εφαρμοσμένη γνώση και  έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, προετοιμάζοντας με ρεαλιστικούς όρους τους φοιτητές για μια ομαλή και κυρίως αποτελεσματική μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη, αλλά και ενημερώνοντάς τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στον εργασιακό χώρο.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εξασφαλίζει με κάθε δυνατό τρόπο ότι τηρούνται σε κάθε περίπτωση οι αρχές της ισότιμης αντιμετώπισης των ατόμων και ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης καθώς και της ισότητας των δυο φύλων.

 

Γ) Υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης:

Η διάρκεια την πρακτικής άσκησης ανέρχεται σε δυο μήνες απασχόλησης  κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επιπλέον, προβλέπεται μηνιαία αποζημίωση και ασφάλιση κατά ατυχήματος.

Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία των φοιτητών και φοιτητριών που επελέγησαν να ασκηθούν, οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος επισκέπτονται το φορέα υποδοχής, συναντούν τον επόπτη τους και ολοκληρώνουν όλες τις διαδικασίες σχετικά με την υπογραφή των συμφώνων προγραμματικής συνεργασίας και  των απαιτούμενων από το πρόγραμμα εντύπων. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι ασκούμενοι φοιτητές και φοιτήτριες απασχολούνται σε έργο συναφές με το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος στα προκαθορισμένα από το σύμφωνο προγραμματικής συνεργασίας και σε κάθε περίπτωση σύννομα όρια απασχόλησης. Για τη συνεχή παρακολούθηση της ομαλής και επιτυχούς υλοποίησης της πρακτικής άσκησης οι ασκούμενοι φοιτητές και φοιτήτριες οφείλουν να ετοιμάζουν reports, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που τους ανατέθηκαν και έφεραν εις πέρας, οι στόχοι της εργασίας, οι υποχρεώσεις τους κλπ. Η κάθε εγγραφή επικυρώνεται με την υπογραφή του επόπτη του φορέα που έχει ορισθεί υπεύθυνος για κάθε ασκούμενο φοιτητή και φοιτήτρια. Μετά το πέρας του διαστήματος πρακτικής άσκησης οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συντάσσουν την τελική έκθεση πεπραγμένων στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται:

 • Το είδος των δραστηριοτήτων του Φορέα

 • Το θέμα της Πρακτικής Άσκησης  με αναφορές στη γενικότερη σημασία του

 • Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε

 • Τα σχετικά εργαλεία υλοποίησης

 • Τα αποτελέσματα

 • Τα συμπεράσματα

 • Η σχετική βιβλιογραφία που τυχόν χρησιμοποιήθηκε

Δ)Παρακολούθηση και Έλεγχος του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης:

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης αξιολογούνται οι φοιτητές, οι Εταιρείες και Φορείς, αλλά και το ίδιο το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και ο τρόπος επιλογής και προετοιμασίας των φοιτητών του. Το Π.Π.Α. παρακολουθείται διαρκώς από τους Επόπτες και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο που επισκέπτονται κάποιους από τους Φορείς και τις Εταιρείες την περίοδο άσκησης των φοιτητών, αλλά και από τα στελέχη των Φορέων – Εταιρειών. Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος από το μέλος ΔΕΠ επόπτη, εάν ο ασκούμενος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Οι φορείς είναι υποχρεωμένοι από την σύμβαση να ειδοποιούν άμεσα σε περίπτωση μη συνέπειας η άλλου προβλήματος. Οι φοιτητές/ τριες έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν το Τμήμα, εάν υπάρχει ασυνέπεια από μέρους του φορέα υποδοχής.  Οι φορείς  επικοινωνούν με το περιβάλλον προέλευσης για οποιοδήποτε πρόβλημα που θα ανακύψει, ενώ στο τέλος κάθε πρακτικής άσκησης υποβάλλουν μια έκθεση αξιολόγησης, όπου αναφέρεται η συνέπεια, η επάρκεια γνώσεων, η ακρίβεια, συνεργασιμότητα, προσαρμοστικότητα και η ικανότητα αυτόνομης εργασίας και επίλυσης προβλημάτων.

 

Ε)Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης:

Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών και την κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Έντυπο Υποβολής του Προγράμματος, συνεδριάζει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης προκειμένου να εξετάσει το σύνολο των φακέλων των ασκουμένων φοιτητών / τριών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η επιτυχία της κάθε πρακτικής άσκησης, η λίστα με τους φοιτητές που αποκρίθηκαν επιτυχώς στις απαιτήσεις του Προγράμματος υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση Τμήματος και οι φοιτητές και φοιτήτριες που ασκήθηκαν  επιτυχώς απαλλάσσονται  από δύο (2) μαθήματα ΥΕΠ του Προγράμματος Σπουδών τους.

Συνολικά, από την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης έως και σήμερα έχουν ασκηθεί 335 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ασκηθέντες Φοιτητές και Ασκηθείσες Φοιτήτριες

Έτος

Σύνολο

Γυναίκες

Άντρες

2003

11

9

2

2004

13

8

5

2005

19

15

4

2006

34

19

15

2007

24

16

8

2008

59

44

15

2010

37

23

14

2011

58

39

19

2012

49

33

16

2013

31

21

10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

335

227

108

 

Το υλικό που προκύπτει από την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών από τους φοιτητές, τους φορείς και τους επόπτες του Τμήματος, επεξεργάζεται και τα αποτελέσματα/συμπεράσματα που προκύπτουν αξιοποιούνται προς την κατεύθυνση υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών αλλά και διορθωτικών / βελτιωτικών παρεμβάσεων στο σχεδιασμό του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.

ΣΤ) Σχεδιασμός για την περίοδο 2014- 2015

Για την επόμενη χρονική περίοδο υλοποίησης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (έτη 2014 – 2015), μετά τη συνεχή επιτυχημένη πορεία υλοποίησής του από την έναρξή του έως και σήμερα, έχουν εγκριθεί 97 αμειβόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Οι  φορείς στους οποίους θα υλοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση το 2014 είναι οι κάτωθι:

Υφιστάμενοι Φορείς

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 5. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 6. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 7. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 9. ΚΑΝΕΠ (Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής)– ΓΣΕΕ

 10. ΕΚΔΔΑ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης)

 11. ΕΚΕΜ (Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών)

 12. ΕΤΕΑ

 13. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΓΣΕΒΕΕ

 14. ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

 15. ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

 16. ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΗΤΗ TV

Νέοι Φορείς

 1. Ινστιτούτο (Κοινωνικό Πολύκεντρο) ΑΔΕΔΥ

 2. Greek Public Opinion (GPO)

 3. Νέα Τηλεόραση

 4. Cretalive (ενημερωτικό site και WEB TV)

 5. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ)

 6. Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών ΕΣΕΕ

 7. Εφημερίδα «Τα Νέα»

 8. Εφημερίδα «Καθημερινή»

 9. Εφημερίδα «Real»

 10. Real FM

 11. Ράδιο Κρήτη

 12. INCOM Consulting

Επίσης βρισκόμαστε σε συζήτηση και με άλλους φορείς προκειμένου και αυτοί να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης το καλοκαίρι του 2014.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: