ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: Στον «αέρα» η λειτουργία των ΑΕΙ από 1η Σεπτέμβρη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

Πριν την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους στις 31 Αυγούστου, Τομείς, Ακαδημαϊκά Τμήματα, Σχολές και Πανεπιστήμια δεν θα έχουν διοίκηση, καθώς λήγει η θητεία Διευθυντών, Προέδρων , Κοσμητόρων και Πρυτανικών Αρχών με αποτέλεσμα να τίθεται άμεσα τόσο το θέμα της διοικητικής τους λειτουργίας όσο και η δυνατότητα χορήγησης πτυχίων και διπλωμάτων»

τονίζουν οι Πρυτάνεις σε ομόφωνο ψήφισμα που εξέδωσαν από την Ερέτρεια, όπου συνεδράζουν σήμερα Σάββατο, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας.
Οι Πρυτάνεις σημειώνουν πως «ένα χρόνο μετά την ψήφιση του Ν. 4009/11 και τη λειτουργία των ΑΕΙ με εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων σύμφωνα με τις επανειλημμένες εγκυκλίους του Υπουργείου, έχει πλέον καταδειχθεί ο αντιακαδημαϊκός χαρακτήρας του νόμου και η αδυναμία εφαρμογής του, που εκφράζονται με πληθώρα προβλημάτων στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία, καθώς και στη διοικητική λειτουργία, ενδεικτικά των οποίων είναι τα παρακάτω:

1.Τα Πανεπιστήμια, προκειμένου να λειτουργήσουν, αναγκάζονται να προβούν σε κανονιστικές ρυθμίσεις και αποφάσεις Συγκλήτων, που λόγω των προβλημάτων του Νόμου είναι νομικά μετέωρες, δημιουργώντας κλίμα ανασφάλειας αναφορικά με τις εκλογές, μονιμοποιήσεις και εξελίξεις μελών ΔΕΠ, τις οργανικές θέσεις και θέσεις ευθύνης των εργαζομένων, ακόμη και στη διασφάλιση των τίτλων σπουδών των φοιτητών.
2. Οι αρμοδιότητες των προβλεπομένων οργάνων μεταφέρονται μεταβατικά σε όργανα, που ήδη λειτουργούν με βάση το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, δημιουργώντας διοικητική σύγχυση και νομικά κενά.
3.Ο προβλεπόμενος από το Ν.4009/2011 τρόπος σύνταξης Μητρώων για τη συγκρότηση των επταμελών Επιτροπών Επιλογής Καθηγητών, καθώς και οι κλειστού χαρακτήρα συνεδριάσεις είναι αδιαφανείς, διαβλητές και αντιακαδημαϊκές λειτουργίες, που διακυβεύουν το επιστημονικό περιεχόμενο και το ακαδημαϊκό κύρος των κρίσεων. Οι ολιγομελείς (7-μελείς) Επιτροπές Επιλογής Καθηγητών και η συνεδρίαση αυτών εκτός του πλαισίου του Τμήματος επιτείνουν τα φαινόμενα αδιαφάνειας και αναποτελεσματικότητας.
4.Η κατάργηση οργανικών θέσεων και θέσεων ευθύνης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν.4024/11 δεν μπορεί ούτε να εννοηθεί, ούτε να εφαρμοστεί πριν να καταρτιστούν οι Οργανισμοί των Πανεπιστημίων, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε αδυναμία λειτουργίας των Ιδρυμάτων.
5.Λόγω της δραματικής μείωσης του προσωπικού και της υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων, απαιτείται άμεση ρύθμιση για τον διορισμό των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, για τη χορήγηση των αναγκαίων πιστώσεων του ΠΔ 407/80, καθώς και για τη μετάταξη προσωπικού, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, σε θέσεις ΕΔΙΠ. Σε αντίθετη περίπτωση, σημαντικός αριθμός Πανεπιστημιακών Τμημάτων θα οδηγηθεί σε αδυναμία λειτουργίας.
6.Λόγω των πολλών ασαφειών και νομικών κενών σε πληθώρα επιμέρους διατάξεων του Ν.4009/11, δυσχεραίνεται ή και παρεμποδίζεται το ακαδημαϊκό έργο του προσωπικού των Πανεπιστημίων. Π.χ. το δικαίωμα και η διαδικασία χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και η κινητικότητα των διδασκόντων μεταξύ Α.Ε.Ι. (μετατάξεις, μετακινήσεις).
7.Τα Πανεπιστήμια θεωρούν απαράδεκτη την αυτοδίκαιη διαγραφή φοιτητών που εισάγει ο Ν.4009/11 μετά από δύο συνεχόμενα εξάμηνα μη ανανέωσης της εγγραφής τους, ερήμην των συλλογικών οργάνων των Πανεπιστημίων, χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερωθεί οι συγκεκριμένοι φοιτητές και χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα της ακρόασης (άρθρο 20 παρ.2 του Συντάγματος) ιδιαίτερα σήμερα στην κρίσιμη οικονομική και κοινωνική συγκυρία.
8.Η ένταξη των δομών της Δια Βίου Μάθησης στο Υπουργείο Εργασίας αποδυναμώνει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου στο πεδίο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, αποκόπτει τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την πραγματική οικονομία και επισφραγίζει την κατάργηση του Ν.4009/11 από την ίδια την Πολιτεία ως προς το σκέλος της Δια Βίου Μάθησης.
9.Τα Πανεπιστήμια θεωρούν αδιανόητη την εξάρτηση της θεσμοθέτησης και συνέχισης λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών από τις αποφάσεις της Διοικητικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, όπου, με την έγκριση της πολιτικής ηγεσίας, σημειώνονται ακόμη και επεμβάσεις ακαδημαϊκού, οργανωτικού και επιστημονικού χαρακτήρα, απορρίπτοντας αποφάσεις Συγκλήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η έγκριση λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Τμήματα, έχοντας θέσει ως προϋπόθεση να έχει προηγηθεί εξωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων αυτών, θέτει τιμωρητικά έναν ακόμη περιορισμό στην λειτουργία τους, ενώ η ευθύνη για την έγκαιρη διενέργεια εξωτερικών αξιολογήσεων δεν ανήκει στα Πανεπιστήμια, αλλά βαραίνει την ΑΔΙΠ.

10.Πριν την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους στις 31 Αυγούστου, Τομείς, Ακαδημαϊκά Τμήματα, Σχολές και Πανεπιστήμια δεν θα έχουν διοίκηση, καθώς λήγει η θητεία Διευθυντών, Προέδρων , Κοσμητόρων και Πρυτανικών Αρχών με αποτέλεσμα να τίθεται άμεσα τόσο το θέμα της διοικητικής τους λειτουργίας όσο και η δυνατότητα χορήγησης πτυχίων και διπλωμάτων.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Οι Πρυτάνεις στο ομόφωνο ψήφισμα επισημαίνουν ότι « Η διασφάλιση ποιότητας στα Πανεπιστήμια είναι διαδικασία αυτογνωσίας και κοινωνικής λογοδοσίας, που ταυτόχρονα αναδεικνύει και τις ευθύνες της Πολιτείας, και όχι διαδικασία τιμωρίας και αποκλεισμού από τη χρηματοδότησή τους και τη δυνατότητα λειτουργίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων (π.χ. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών)»..

Για τον λόγο αυτό, τονίζουν οι Πρυτάνεις, τα Πανεπιστήμια προσδιορίζουν τα ακαδημαϊκά κριτήρια ποιότητας με ακαδημαϊκές συμμετοχικές διαδικασίες και, επισημαίνοντας τη χρόνια υπολειτουργία της ΑΔΙΠ, απαιτούν τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της και τη λειτουργία της σύμφωνα με τον κανονισμό της, ο οποίος επιβάλλει να βασίζονται οι εξωτερικές αξιολογήσεις στις εσωτερικές και να λαμβάνουν υπόψη τους τα σχόλια της ακαδημαϊκής μονάδας, πάντα σύμφωνα με το Σύνταγμα και τα διεθνή πρότυπα.

Και καταλήγει το ομόφωνο ψήφισμα της Συνόδου των Πρυτάνεων: «Τα Πανεπιστήμια συγκροτούν στρατηγικές βελτίωσης της ποιότητας με έμφαση στα προγράμματα σπουδών, ώστε τα προσόντα και οι δεξιότητες των αποφοίτων να στηρίζουν την πρόσβασή τους στο επάγγελμα, να συμβάλουν στην καινοτομία και να εξυπηρετούν την επιστημονική υποστήριξη της ανάπτυξης σύμφωνα με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, η Σύνοδος Πρυτάνεων εκτιμά ως θετική τη συνέχιση των προγραμμάτων που αναφέρονται σε Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Αποφοίτων (ΔΑΣΤΑ) των Πανεπιστημίων, καθώς και στην υποστήριξη σχετικών στοχευμένων δράσεων».

Advertisements

ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: Οι έξη αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο νόμο της Α. Διαμαντοπούλου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων που συνεδριάζει σήμερα στην ερέτρεια παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας , με ομόφωνο ψήφισμα που εξέδωσε καλεί την Κυβέρνηση «να προχωρήσει χωρίς καμία καθυστέρηση στην αλλαγή του Ν. 4009/11 αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της, προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν τα Πανεπιστήμια.

Από τις 31 Αυγούστου 2012 λήγει η θητεία Διευθυντών Τομέων, Προέδρων Τμημάτων, Κοσμητόρων Σχολών και μελών των Συγκλήτων, με συνέπεια τα Πανεπιστήμια, να μη διοικούνται και να μην έχουν ούτε καν τη δυνατότητα να χορηγήσουν πτυχία και τίτλους σπουδών στους φοιτητές».
Οι εκλεγμένες Πρυτανικές Αρχές, τονίζει η Σύνοδος στο ψήφισμα, μολονότι καταργούνται βιαίως δια νόμου στις 31 Αυγούστου 2012 μεσούσης της θητείας τους, ουδόλως ασχολούνται με το ζήτημα της παράτασης της θητείας τους, όπως σκοπίμως και αναληθώς διαδίδεται από κύκλους συμφερόντων που στρέφονται κατά του Δημόσιου Πανεπιστημίου.
Επιμένουν , υπογραμμίζεται στο ψήφισμα, όμως να διεκδικούν τη διασφάλιση της λειτουργίας του Δημόσιου Πανεπιστημίου, η οποία διακυβεύεται από τα θεσμικά και οικονομικά αδιέξοδα που έχουν σωρευτεί με αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας. Στην κατεύθυνση αυτή η Σύνοδος των Πρυτάνεων έχει καταθέσει από 9/5/2012 στο Υπουργείο Παιδείας τις βασικές προτάσεις της από έξι σημεία, για τις κατ’ ελάχιστον απαραίτητες αλλαγές του Νόμου.
Συγκεκριμένα προτείνει:
1. Αποκατάσταση των Ακαδημαϊκών και Διοικητικών αρμοδιοτήτων των Συγκλήτων ώστε το Συμβούλιο να αποκτήσει εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο
2. Επαναφορά των Τμημάτων και των Τομέων ως θεμελιωδών ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων.
3. Άμεση εκλογή των Πανεπιστημιακών Αρχών (Πρυτάνεων, Κοσμητόρων, Προέδρων κ.α. ) από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
4. Διασφάλιση της Δημόσιας Χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων.
5. Θεσμική και οικονομική διασφάλιση της Φοιτητικής Μέριμνας (σίτιση, στέγαση, κ.α.)
6. Ανάκληση των κανονιστικών πράξεων που αφορούν στον ορισμό Οργανωτικών Επιτροπών και την θέσπιση της ταξινομικής ψήφου.

Ενημέρωση για την πρακτική άσκηση!!!!

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι επιλέχθηκαν για το προγράμμα της πρακτικής άσκησης έχουν λάβει σήμερα το πρωι ένα ενημερωτικό mail και ένα πίνακα με τους φορείς στους οποίους θα ασκηθούν.

Μέσα στο mail η επιτροπή της πρακτικής ενημερώνει πως η επιπρόσθετη χρηματοδότηση για την επιλογή μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί σύντομα και εξηγεί την εναλλακτική. Αν οι επιτυχόντες φοιτητές δεκτουν μείωση 40% των αποδόχων τους θα μπορέσουν να ενταχθούν στο προγράμμα της πρακτικής άσκησης το σύνολο των αιτούντων.

Αναμένουμε σχετική ανακοίνωση αύριο

Στις 18/7 η ημερομηνία ορκωμοσίας!

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 45ης /24-5-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ THN ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7/2012 ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Δ3 ΩΣ ΕΞΗΣ :
1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 09:30 π.μ.
2. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 12:30 π.μ.

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους

20120626-161459.jpg

Η 26η Ιουνίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους» στις 7 Δεκεμβρίου 1987 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σκοπός να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις από τη χρήση των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, αλλά και για να τιμήσει τον κινέζο μανδαρίνο Λιν Τσε Χσου (1785-1850), που απαγόρευσε το εμπόριο οπίου στην Καντώνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο Πρώτος Πόλεμος του Οπίου το 1839.

Έρχονται αλλαγές στο νόμο για τα ΑΕΙ

Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος, καθώς δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη ο νέος νόμος 4009/2011 για τα ΑΕΙ, με αποτέλεσμα η χρηματοδότησή τους να γίνεται με μηνιαίες δόσεις – ανάσες ζωής.

Mε κινήσεις – ματ προσπαθεί η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να κάμψει τις αντιδράσεις στην εκπαίδευση. Ο νέος υπουργός Παιδείας, Κ. Αρβανιτόπουλος, ήταν ξεκάθαρος: Συνέχεια, Συνέπεια και Μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η νέα ηγεσία εξετάζει αλλαγές στον νόμο για τα ΑΕΙ, και το πρώτο δείγμα γραφής των προθέσεων θα δοθεί στη Σύνοδο Πρυτάνεων το προσεχές Σαββατοκύριακο. Εξετάζονται, λοιπόν, πέντε αλλαγές οι οποίες θα είναι οι εξής:

*Η ολοκλήρωση της θητείας των νυν πρυτάνεων. Βάσει του νόμου πρέπει να παραδώσουν τη θέση στις 31/8, κάτι αδύνατο αφού σε κανένα ΑΕΙ δεν έχει εκλεγεί νέα διοίκηση (Συμβούλιο Ιδρύματος) λόγω των αντιδράσεων πανεπιστημιακών και νυν πρυτάνεων.

*Η έγκριση των προϋπολογισμών των ΑΕΙ, παρά την έλλειψη νέας διοίκησης σε κάθε ΑΕΙ.

*Η συμμετοχή φοιτητικών παρατάξεων σε μικρό ποσοστό (ίσως 5%) στην εκλογή πρυτάνεων.

*Η εκλογή κοσμήτορα. Ο νόμος προβλέπει τον διορισμό κοσμητόρων από το Σ.Ι.

*Η ανάληψη από τα πρυτανικά συμβούλια της αρμοδιότητας για την εκλογή του Σ.Ι. (τώρα ανήκει σε διορισμένη επιτροπή) και η αλλαγή του συστήματος ταξινομικής ψήφου για την εκλογή των πανεπιστημιακών-μελών του Σ.Ι.

Ο κ. Αρβανιτόπουλος στο υπ. Πολιτισμού τόνισε ότι η σύζευξη των δύο χαρτοφυλακίων είναι αναβάθμιση, καθώς ο Πολιτισμός και η Παιδεία αποτελούν την κιβωτό του ελληνισμού και εστίασε στην αξία της πολιτιστικής διπλωματίας.

Πάντως, η μεταφορά της γ.γ. Έρευνας και Τεχνολογίας από το υπ. Παιδείας στο υπ. Ανάπτυξης προκάλεσε την οξεία αντίδραση των ομοσπονδιών διδασκόντων στα ΑΕΙ και της Ένωσης Ερευνητών. »Έγινε χωρίς συζήτηση και συναίνεση. Και στην πλέον υπανάπτυκτη χώρα ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα υπάγονται στο ίδιο υπουργείο» λένε οι φορείς.

Νέος υπεύθυνος για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης!

Μετα απο την διεξαγωγή εσωτερικών εκλογων που πραγματοποιήθηκαν σήμερα και την ανάδειξη νέου συμβουλίου τμήματος νέος υπεύθυνος για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εκλέγεται ο Κουταντος Μυρωνας.

Καλη αρχη και δύναμη για την συνέχεια!

Υπ. Παιδείας | Ανακοίνωση για ρυθμίσεις στο νέο νόμο πλαίσιο

Η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φρόσω Κιάου προέβη σε ορισμένες ενέργειες προκειμένου να ρυθμιστούν επείγοντα ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Ανώτατων Ιδρυμάτων της χώρας.

Συγκεκριμένα:

1) Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 127177/Η/2011 μεταφέρθηκαν (με βάση το ν. 4009/2011), οι αρμοδιότητες, ο εξοπλισμός και το προσωπικό των Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ) στα ΑΕΙ. Οι εκπρόσωποι των ΑΕΙ υπέβαλαν στην Υπουργό αίτημα να παραταθεί η οικονομική διαχείριση και η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Εστιών στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ, πρώην ΕΙΝ) διότι δεν είναι ακόμα δυνατή η ανάληψη εκ μέρους τους της υποστήριξης αυτής.

Κατόπιν τούτων, εκδόθηκε νέα συμπληρωματική Κοινή Υπουργική Απόφαση (πάντα με βάση το νόμο 4009/2011) που περιλαμβάνει μεταβατική διάταξη έτσι ώστε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να συνεχίσει την υποστήριξη των Εστιών έως την πάροδο τριών μηνών από τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου των ΝΠΙΔ που θα ιδρυθούν στα ΑΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν.4009/2011 (Α’ 195).

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ο θεσμός της φοιτητικής μέριμνας μέχρι να μπορέσουν τα ΑΕΙ να προχωρήσουν στην εφαρμογή του νέου νόμου ιδρύοντας τα ΝΠΙΔ τα οποία θα αναλάβουν την παροχή αυτών των υπηρεσιών

2) Τα Ιδρύματα έθεσαν υπόψη του Υπουργείου το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης των φοιτητών και σπουδαστών ρωτώντας αν συνεχίζει να ισχύει το κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου σχετικό νομικό καθεστώς. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου με διευκρινιστική εγκύκλιό της επισημαίνει ότι ισχύει η μεταβατική διάταξη του άρθρου 80 (παρ. 5α) του νέου νόμου βάσει της οποίας προβλέπεται ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το Ίδρυμα οι διατάξεις του προϊσχύοντος νόμου που αφορούν μεταξύ άλλων και στην υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών.

3) Κατόπιν ερωτήματος της Συνόδου των Πρυτάνεων για τη δυνατότητα εξέτασης των επί πτυχίω φοιτητών όχι μόνο το Σεπτέμβριο –όπως υπαγορεύει η από 15/3/2012 εγκύκλιος του Υπουργείου- αλλά και στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, η Υπουργός Παιδείας ζήτησε από την αρμόδια Υπηρεσία να επανεξετάσει την παραπάνω εγκύκλιο με βάση τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 81 και 80 παρ. 22 του νόμου. Η Υπηρεσία ζήτησε τη γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί αντικείμενο του Οργανισμού που πρόκειται να εκδώσει κάθε Ίδρυμα. Το ερώτημα συνίσταται στο αν εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο νομικό καθεστώς έως την έκδοση του Οργανισμού.

Αίτημα απο την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για την έγκαιρη ανάρτηση των βαθμολογιών στα Υποχρωτικά μαθήματα λόγω Πρακτικής Άσκησης!

Για την διευκόλυνση των φοιτητών του τμήματος,οι οποίοι έχουν καταθέσει χαρτια για την πρακτική άσκηση το φετινό καλοκαιρι,καταθέσαμε στον πρόεδρο του τμήματος αίτημα για την έγκαιρη ανάρτηση των βαθμολογιών των Υποχρεωτικών και όχι μόνο μαθημάτων. Ο λόγος είναι προφανής,να μην συνυπολογίστουν ως χρωστούμενα μαθήματα τα οποία έχουμε περάσει στην εξεταστική του Ιουνίου.

Σας παραθέτουμε το αίτημα έτσι όπως το καταθέσαμε:

«ΠAPAKAΛOYME NA ΓINEI KATA TO ΔYNATON ΣYNTOMOTEPH ANAPTHΣH TΩN AΠOTEΛEΣMATΩN AΠO OΛOYΣ TOYΣ KAΘHΓHTEΣ,KAΘΩΣ YΠAPXOYN ΠOΛΛOI ΦOITHTEΣ ΠOY ΠEPIMENOYN NA ENHMEPΩΘOYN ΓIA KAΠOIA YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA MIAΣ KAI TOYΣ EΠHPEAZEI ΓIA THN ΠPAKTIKH TOYΣ AΣKHΣH.
ΠAPAKAΛOYME NA KOINOΠOIHΘEI ΣE OΛA TA MEΛH ΔEΠ,KAΘΩΣ KAI TOYΣ ΔIΔAΣKONTEΣ ME ΠΔ 407/80

ΣAΣ EYXAPIΣTOYME ΠPOKATABOΛIKA»

OI EKΠPOΣΩΠOI TΩN ΦOITHTΩN:
NEBEΣKIΩTHΣ NIKOΛAOΣ
KOYTANTOΣ MYPΩN-ΣΩTHPIOΣ
MΠΛATΣOY KΩNΣTANTINA
MOYTZOYPH ΔEΣΠOINΑ

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑