ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ: Τα κριτήρια κατάργησης ΑΕΙ, συγχωνεύσεων και μεταβολή έδρας τους

Το σχέδιο νόμου που κατέθεσε προς ψήφιση, στη Βουλή, ο οπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος προβλέπει τα κριτήρια συγχωνεύσεων, καταργήσεων και μετονομασίας ΑΕΙ καθλως και τη δυνατότητα από ελληνικά ΑΕΙ ιδρύσεων σχολών στο εξωτερικό . Συγκεκριμένα το άρθρο 1 προβλέπει τα εξής:

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής : «6. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 3, 4 και 5, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται ΑΕΙ και να μεταβάλλεται η έδρα τους καθώς επίσης και να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Σχολές ή και Τμήματα και να μεταβάλλεται η έδρα τους για τους ακόλουθους, κατά περίπτωση, λόγους :

α) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις σχολές ή τα Τμήματα που λειτουργούν.

β) Όταν επιβάλλεται από το δυσανάλογα μεγάλο ή αντίστοιχα μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή μια σχολή ή ένα Τμήμα.

γ) Όταν η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. ή σχολών ή Τμήματος δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.

δ) Όταν είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας.

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού πριν υποβολή της ανωτέρω πρότασης υποβάλει ερώτημα, συνοδευόμενο από ειδική τεκμηρίωση, για έκδοση γνώμης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), καθώς και από το Συμβούλιο των οικείων ιδρυμάτων, μετά από διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου αυτών. Στα ιδρύματα που δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί Συμβούλιο, η ανωτέρω αρμοδιότητα ασκείται από την Σύγκλητο. Οι ανωτέρω γνώμες θεωρείται ότι εδόθησαν μετά την άπρακτη παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε αυτές. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ενδεικτικά είναι η υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για επτά (7) ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται.»

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) καταργείται.

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) αναριθμείται σε παράγραφο 7 και τροποποιείται ως εξής : «7. Με τα προεδρικά διατάγματα, που προβλέπονται στην παράγραφο 6, ρυθμίζονται τα θέματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι. ή σχολής ή Τμήματος, όπως ιδίως η κατανομή και ένταξη φοιτητών και προσωπικού και ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των νέων ιδρυμάτων ή σχολών ή Τμημάτων, τα θέματα ισοτιμίας των παλαιών και νέων πτυχίων, καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με την υπεισέλευση σε ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις και η συνέχιση των εκκρεμών δικών.»

7. Η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) αναριθμείται σε παράγραφο 8.

8. Η παράγραφος 10 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011) αναριθμείται σε παράγραφο 9 και τροποποιείται ως εξής : «9. Παραρτήματα των Α.Ε.Ι. μπορεί να ιδρύονται σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά τους οποίους ιδρύεται μια σχολή σε ίδρυμα της ημεδαπής και τη διαδικασία και τους όρους που ισχύουν για την ίδρυση αντίστοιχης ακαδημαϊκής δομής στην άλλη χώρα.»

Advertisements

Ανακοίνωση της Cretan Lines για τις εκπτώσεις των φοιτητικών εισιτηρίων!

Η CRETAN LINES ανακοινώνει ότι απο σήμερα 31-7-2012,  η έκπτωση των φοιτητικών εισιτηρίων στον τιμοκατάλογό μας θα είναι ως εξής :

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ    50%

ΚΑΜΠΙΝΕΣ (εκτος ΑΗ2 & ΑΒΗ2)                            40%

Ι.Χ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΔΙΚΥΚΛΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ               50%

 

Αύριο το πρωί θα διορθωθεί και επίσημα ο τιμοκατάλογός της σελίδας μας.

Εκ του Δ.Σ.

 

Οι Πρυτάνεις θα εξαντλήσουν τη θητεία τους-Συμφώνησαν οι αρχηγοί της συγκυβέρνησης

Να ολοκληρώσουν το υπόλοιπο της θητείας τους όλα τα εκλεγμένα Πρυτανικά Συμβούλια με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσουν το νέο νόμο πλαίσιο αποφάσισαν στη σημερινή συνάντηση οι τρεις αρχηγοί των κομμάτων που συγκυβερνούν.

 

Πρόκειται για τα Πρυτανικά Συμβούλια (μ εξαίρεση τριών Πανεπιστημίων που η θητεία λήγει κανονικά στις 31 Αυγούστου του 2012) που είχαν υπόλοιπο θητείας από ένα έως δύο χρόνια ο νέος νόμος πλαίσιο διέκοπτε «βιαίως» τη θητεία τους στις 31 Αυγούστου του 2012.

Οσον αφορά τα 3 Πανεπιστήμια και τα 8 ΤΕΙ που η θητεία των διοικήσεων λήγει κανονικά στις 31 Αυγούστου δίνεται τετράμηνη παράταση μέχρι 31-12-12, προκειμένου να διεξάγουν με ευθύνη τους τις εκλογές με κάλπες ή με επιστολική ψήφο, για την ανάδειξη των νέων Συμβουλίων Διοίκησης τα οποία θα αναλάβουν τα καθήκοντα από 1-1-13.

Για τα 8 ΤΕΙ που οι εκλογές έγιναν κατά το τρέχον αξαδημαικό έτος με το νέο νόμο πλαίσιο η θητεία θα ολοκληρωθεί κανονικά.

Τα παραπάνω θα προβλέπονται στις τροπολογίες που θα καταθέσει αύριο ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιστόπουλος , προς ψήφιση, στη Βουλή.

Οι τροπολογίες , όπως αποκάλυψε χθες το esos θα περιλαμβάνει και τις εξής αλλαγές στο νόμο πλαίσιο:

2. Την ευθύνη των εκλογών έχουν οι Πρυτάνεις και οι πρόεδροι των ΤΕΙ. Σε περίπτωση κωλυσιεργίας οι Πρυτάνεις και οι πρόεδροι των ΤΕΙ θα παραπέμπονται για «παράβαση καθήκοντος» που σημαίνει παύση καθηκόντων.

3. Οι Πρυτάνεις έχουν ευθύνη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής .

4. Παρατείνεται η θητεία (θα έληγε στις 31 Αυγούστου) των Πρυτάνεων και προέδρων ΤΕΙ μέχρι και 31-12-12 και από 1-1-13 αναλαμβάνουν τα νέα Συμβούλια Διοίκησης.

5. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με επιστολική ψήφο ή κάλπες

6. Η Σύγκλητος έχει την ευθύνη των ακαδημαϊκών θεμάτων και τα Συμβούλια Διοίκησης τα οικονομικά και διοικητικά.

7. Δικαίωμα υποψηφιότητας για τη θέση του Πρύτανη ή προέδρου ΤΕΙ έχουν και οι νυν διοικούντες

8. Μέχρι 31-12-12 θα πρέπει να εκλεγούν οι κοσμήτορες και οι προϊστάμενοι των τμημάτων των ΤΕΙ με το νέο νόμο πλαίσιο.

Διαβάστε τις τροπολογίες στο νόμο πλαίσιο!

Παρακάτω σας παραθέτουμε τις τροπολογίες που θα ανακοινώσει επισήμως σήμερα ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος και την Παρασκευή θα τις καταθέσει, προς ψήφιση, στη Βουλή.Οι τροπολογίες ορίζουν τα εξής:

1. Τα νέα Συμβούλια Διοίκησης σε όλα τα Πανεπιστήμια και στα 8 ΤΕΙ θα εκλεγούν μέσα στο Φθινόπωρο. Με ευθύνη του Πρύτανη και του προέδρου του ΤΕΙ όλες οι διαδικασίες εκλογών των Συμβουλίων θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31-12-12.

2. Την ευθύνη των εκλογών έχουν οι Πρυτάνεις και οι πρόεδροι των ΤΕΙ. Σε περίπτωση κωλυσιεργίας οι Πρυτάνεις και οι πρόεδροι των ΤΕΙ θα παραπέμπονται για «παράβαση καθήκοντος» που σημαίνει παύση καθηκόντων.

3. Οι Πρυτάνεις έχουν ευθύνη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής .

4. Παρατείνεται η θητεία (θα έληγε στις 31 Αυγούστου) των Πρυτάνεων και προέδρων ΤΕΙ μέχρι και 31-12-12 και από 1-1-13 αναλαμβάνουν τα νέα Συμβούλια Διοίκησης.

5. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με επιστολική ψήφο ή κάλπες

6. Η Σύγκλητος έχει την ευθύνη των ακαδημαϊκών θεμάτων και τα Συμβούλια Διοίκησης τα οικονομικά και διοικητικά.

7. Δικαίωμα υποψηφιότητας για τη θέση του Πρύτανη ή προέδρου ΤΕΙ έχουν και οι νυν διοικούντες

8. Μέχρι 31-12-12 θα πρέπει να εκλεγούν οι κοσμήτορες και οι προϊστάμενοι των τμημάτων των ΤΕΙ με το νέο νόμο πλαίσιο.

‘Φαντάσου την πόλη: Ρέθυμνο 2012’

Τον Σεπτέμβριο του 2012 πραγματοποιείται η έκθεση «Φαντάσου την πόλη: Ρέθυμνο 2012» όπου θα παρουσιαστούν αρχιτεκτονικές και εικαστικές προτάσεις, οι οποίες αφορούν στον δημόσιο χώρο της πόλης. Στόχος της έκθεσης είναι να προσκαλέσει τους κατοίκους και τους φορείς να φανταστούν το αστικό τοπίο και να φέρει σε επαφή πολίτες με μελετητές για τα προβλήματα του τόπου. Η έκθεση θα πλαισιωθεί από διαλέξεις, Forum συζητήσεων και παράλληλες δράσεις από ομάδες-πολίτες στο δημόσιο αστικό χώρο.

Κάλεσμα για συμμετοχή προς μελετητές: Ολοκληρωμένες (εντός δεκαετίας) ή σε εξέλιξη εργασίες και προτάσεις πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής ή εικαστικής παρέμβασης και δράσεις που αφορούν στο αστικό τοπίο ή στα δημόσια κτίρια του Μητροπολιτικού Δήμου Ρεθύμνου μπορούν να λάβουν συμμετοχή στην έκθεση. Οι ενδιαφερόμενοι για την έκθεση προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή χρειάζεται να προωθήσουν στο imagine.rethymno@gmail.com το όνομα και τα στοιχεία τους, μαζί με τον τίτλο της εργασίας, της μελέτης ή της πρότασης τους και μια σύντομη περιγραφή μαζί με μια ενδεικτική φωτογραφία έως 25 Ιουλίου.

Κάλεσμα για συμμετοχή προς ομάδες-πολίτες για παράλληλες δράσεις:

Προτάσεις για παράλληλες εκδηλώσεις από ομάδες-πολίτες με στόχο την ενεργοποίηση του δημόσιου Αστικού χώρου και την εμπλοκή των πολιτών/κατοίκων σε συναφείς διαδικασίες. Για παράδειγμα τέτοιες μπορεί να είναι η συλλογή και έκθεση προβλημάτων της πόλης, δημόσια θεατρικά δρώμενα, εικαστικές παρεμβάσεις στη πόλη, κ.α

 Διοργάνωση: Imagine The City

Υπό την Αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνου
Υποστήριξη: Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ρεθύμνου ΣΑΔΑΣ, ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.imaginethecity.gr/

Λίγα λόγια για το Imagine the City

Το ImaginetheCity είναι ένα σχήμα συνεργασίας μεταξύ ατόμων και φορέων, μέσα στο οποίο επινοούνται, αναπτύσσονται και υποστηρίζονται δράσεις για την εικόνα και τον πολιτισμό των ελληνικών πόλεων.

Στο σύνολο των πολιτών υπάρχει όλη εκείνη η δημιουργική δυναμική, η οποία μπορεί να διαμορφώσει το αστικό τοπίο και τους τόπους της χώρας, ικανοποιώντας ανάγκες της Κοινωνίας. Καθώς οι υπάρχουσες και αξιόλογες πρωτοβουλίες, δράσεις και έργα, μπορούν να μεγιστοποιήσουν το θετικό αντίκτυπό με προϋπόθεση την συνεργασία τους, το ImaginetheCity συγκροτείται για να αποτελέσει μια «δεξαμενή σκέψης» που πραγματεύεται την αρχιτεκτονική για τον δημόσιο χώρο, στοχεύοντας παράλληλα στην συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Αναζητούνται ευέλικτες τακτικές και συνεργασίες, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη ιδεών και οραμάτων και διαμορφώνουν αφορμές υλοποίησης ιδεατών έργων.

Αξίες
Κοινωνία των πολιτών. Ενημέρωση. Συμμετοχή. Συνεργασία. Φαντασιακό. Δημιουργία. Καινοτομία. Αυτοδιαχείριση. Πολιτισμός του άστεως.

Σκοπός
Η ανάδειξη της ταυτότητας του τόπου και η αστική αναγέννηση των Ελληνικών πόλεων.

Τι είναι οι εκθέσεις «Φαντάσου την πόλη»;

Στις εκθέσεις «Φαντάσου την πόλη» παρουσιάζονται μελέτες, σχέδια και μακέτες που αφορούν μία πόλη, την πόλη όπου λαμβάνει χώρα η έκθεση κάθε φορά. Έτσι ο διάλογος μεταξύ μελετητών και κατοίκων που γίνεται στον διαδικτυακό τόπο platform.imaginethecity.gr, μεταφέρεται σε πραγματικό χώρο και πλαισιώνεται από παράλληλες δράσεις. Ταυτόχρονα το ευρύ κοινό αποκτά μια εικόνα των επεμβάσεων και βελτιώσεων που μπορούν να γίνουν στην πόλη τους και καθίσταται ικανότερο να έχει άποψη, να συζητήσει και να ζητήσει, να αντιληφθεί τις δυνατότητες βελτίωσης του αστικού τοπίου, να οραματιστεί την πόλη του.

Με Πρυτάνεις και προέδρους των ΤΕΙ συναντάται ο υπουργός Παιδείας-Στην τελική ευθεία οι βελτιώσεις στο νόμο

Νέες διαδοχικές συναντήσεις θα έχει την Τετάρτη ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος με τους Πρυτάνεις και προέδρους των ΤΕΙ , προκειμένου να τους παρουσιάσει τις βελτιώσεις που προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση στο νόμο πλαίσιο.

 

Στη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης ο κ. υπουργός θα συναντηθεί με το Συντονιστικό της Συνόδου των Πρυτάνεων και στις 3 το μεσημέρι με την Εκτελεστική Γραμματεία της Συνόδου των Προέδρων των ΤΕΙ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Παιδείας θα ζητήσει από τους Πρυτάνεις και προέδρους των ΤΕΙ :

1ον την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης το οποίο σημαίνει την εφαρμογή του νόμου στο σκέλος της διοίκησης και προς την κατεύθυνση αυτή θα γίνουν οι απαραίτητες διασαφηνίσεις και προσαρμογές χωρίς να αλλοιώνεται ο πυρήνας, η κατεύθυνση και η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης.

2ον τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ελληνικών ανωτάτων ιδρυμάτων το οποίο σημαίνει ανοικτά ΑΕΙ και ΤΕΙ για να παρέχουν το δημόσιο αγαθό της παιδείας σε αυτή την περίοδο της βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

3ον Αναθεώρηση του συστήματος συγγραμμάτων

4ον Βελτίωση των υποδομών της φοιτητικής μέριμνας»

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑