Ύλη για το μάθημα:»Πολιτική Συνηγορία»!!


Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
Μάθημα: Πολιτική Συνηγορία (ΥΕΣ ΠΣΠΠ518)

Διδάσκων: Γιάννης Καραγιάννης
Αντικείμενο-στόχοι:
Αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος, υπό μορφή σεμιναρίου, είναι η πολιτική συνηγο- ρία (political advocacy), όρος με τον οποίο σχηματικά μπορούν να περιγραφούν δέσμες συστηματικών δράσεων που αναπτύσσουν πολυποίκιλοι φορείς προκειμένου να επιτύ- χουν σκοπούς σε σχέση με ορισμένο/α ζήτημα/ήματα πολιτικής. Στόχος είναι να εξετα- στούν κριτικά οι παράγοντες που διαμορφώνουν το πλαίσιο δράσης για την υπεράσπι- ση ενός θέματος από οργανωμένες (τυπικές ή άτυπες) συλλογικότητες, καθώς και να τεθούν γενικότερα ερωτήματα αναφορικά με τη δημοκρατία, την «κοινωνία πολιτών» και το πολιτικό σύστημα από την ανάπτυξη δράσεων πολιτικής συνηγορίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε σχέσεις εξουσίας που συνδιαμορφώνονται από δράσεις πολιτικής συνηγορίας ιδωμένες ως παράγοντας διακυβέρνησης (governance), ως πρακτικές δη- λαδή οι οποίες επηρεάζουν το σύνθετο πλέγμα παραγωγής πολιτικής (policy) στο σύγ- χρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Στο τρέχον εξάμηνο η οπτική της ανάλυσης εστιάζει σε τρεις επιμέρους -αλλά αλληλένδετες μεταξύ τους- διαστάσεις στην πολιτική συνηγορία: α) σε πρακτικές Λόγου και ερμηνευτικές πλαισιώσεις (frames) με τις οποίες επιχειρείται ο επαναπροσδιορισμός των επίμαχων ζητημάτων (issue redefinition) ώστε να διαμορφώνονται ευνοϊκά περιβάλλοντα για την προώθηση των στόχων της συνηγο- ρίας, β) σε πρακτικές αναζήτησης του καταλληλότερου για την υπεράσπιση ενός θέμα- τος θεσμικού «τόπου» (venue shopping), και γ) τη μελέτη των «κυκλωτικών» στρατηγι- κών που αναπτύσσονται με στόχο να ασκούνται πιέσεις στον εκάστοτε εθνικό-τοπικό χώρο μέσω της διασύνδεσης με διεθνικούς ή υπερεθνικούς φορείς δράσης (boomerang effect). Η έμφαση στη δράση που αναπτύσσουν τυπικά και άτυπα συλλο- γικά μορφώματα προκειμένου να επηρεάζουν τη διαμόρφωση πολιτικών εκτός από επιστημονικό ενδιαφέρον έχει και άμεσες πρακτικές επενέργειες, στο βαθμό που θέτει στο επίκεντρο της ανάλυσης τους όρους ώστε να διαμορφώνονται αποτελεσματικές μορφές κοινωνικής κινητοποίησης και πολιτικής παρέμβασης από ενεργούς πολίτες (ac- tive citizenship).Απαιτήσεις-αξιολόγηση:
Η κριτική εξέταση και εμβάθυνση στο σχετικό αντικείμενο προϋποθέτει και συνεπάγε- ται την ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο σεμινάριο, την παρακολούθη- ση της σχετικής, ξενόγλωσσης κυρίως, βιβλιογραφίας, καθώς και την εκπόνηση εργασί- ας. Η εργασία μπορεί να αναληφθεί ατομικά ή συλλογικά. Στην πρώτη περίπτωση, ο/η φοιτητής/ήτρια αναλαμβάνει είτε να εξετάσει συστηματικά την περίπτωση μιας πολιτι- κής συνηγορίας, όπως αυτήν αρθρώνεται και αναπτύσσεται από τον/ους φορέα/είς της, είτε να μελετήσει ένα γενικότερο θέμα της επιλογής του/ης που άπτεται του γνω- στικού αντικειμένου. Οι συλλογικές εργασίες, αφορούν ερευνητικές ομάδες (μέγιστο τρία άτομα) και έχουν ως αντικείμενο την οργάνωση εικονικής πολιτικής συνηγορίας σε σχέση με ένα ζήτημα που η ίδια η ερευνητική ομάδα θα επιλέξει. Οι εργασίες αναπτύσ- σονται σταδιακά, μέσω παρουσίασης και συζήτησής τους καθόλη τη διάρκεια του σεμι- ναρίου, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται πιθανές δυσχέρειες και, πρωτίστως, να εμπλου- τίζεται από τον επιστημονικό διάλογο και την κριτική αντιπαράθεση η εκάστοτε προ- βληματική που αναπτύσσεται.
Παρεχόμενα συγγράμματα:
1. Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, Ο Παγκόσμιος Ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργα- νώσεων. Δυναμική και Αδυναμίες στην Παγκόσμια Διακυβέρνηση, Αθήνα 2007, Ι. ΣΙ- ΔΕΡΗΣ.
2. Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος (επ.), Η Άγνωστη Κοινωνία Πολιτών. Κοινωνικές Κινη- τοποιήσεις, Εθελοντισμός και Κράτος στη Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα 2004, Ποταμός.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
• Cohen David, Vega de la Rosa, Watson Gabrielle, 2001, Advocacy for Social Jus- tice. A Global Action and Reflection Guide, Oxfam America and Advocacy Insti- tute.
• Colin J. Bennett, 2008, The Privacy Advocates, The MIT Press.
• Crowson Nick, Hilton Matthew, McKay James (eds.), 2009, NGOs in Contempo-
rary Britain, Palgrave Macmillan.
• Hederson Rick and Pochin Mike, 2001, A Right Result? Advocacy, Justice and Em-
powerment, The Policy Press, University of Bristol.
• Keck E. Margaret & Sikkink Kathryn, 1998, Activists Beyond Borders: Advocacy
Networks in International Politics, Cornell University Press.
• Pralle Sarah Beth, 2006, Branching Out, Digging In. Environmental Advocacy and
Agenda Setting, Georgetown University Press, Washington, D.C..
• Reid J. Elizabeth & Montilla D. Maria, (eds.), Exploring Organizations and Advoca- cy. Governance and Accountability, Issue 2, Nonprofit Advocacy and the Policy Process. A Seminar Series. Volume 2, The Urban Institute, 2002.
• Rich Andrew, 2004, Think Tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise, Cam- bridge University Press.
• Sabatier A. Paul, (ed.), 2007, Theories of the Policy Process, Westview Press.
• Strolovitch Z. Dara, Affirmative Advocacy. Race, Class and Gender in Interest
Group Politics, The University of Chicago Press, 2007.
• Tarrow Sidney, 2005, The New Transnational Activism, Cambridge University Press.Επικοινωνία – Ώρες γραφείου
jkarayiannis@pol.soc.uoc.gr
Πέμπτη 15:30-16:30 Παρασκευή 15:30-16:30

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: