Ανακοίνωση σχετικά με το ΥΕΣ »Κράτος και ανθρώπινα δικαιώματα»

Για να δείτε την ανακοίνωση αναφορικά με το ΥΕΣ »Κράτος και ανθρώπινα δικαιώματα» πατήστε εδώ

Advertisements

University Mobile Internet

Για να δείτε την ανακοίνωση για το νέο φοιτητικό πακέτο internet πατήστε εδώ

Διαβάστε τι ορίζει ο νόμος για τις συγχωνεύσεις των ΑΕΙ

Το «πράσινο φως» στην ΑΔΙΠ να ξεκινήσει το διάλογο για τις συγχωνεύσεις των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ έδωσε ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος και ήδη άρχισαν να στέλνονται οι σχετικές προσκλήσεις στους εμπλεκόμενους φορείς.

Τον ουσιαστικό διάλογο από την πλευρά του υπουργείου, θα τον κάνουν οι Επιτροπές της ΑΔΙΠ που συγκροτήθηκαν γι αυτό το λόγο.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει ο εξορθολογισμός των ΑΕΙ
– Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου εκτιμάται ότι ο διάλογος θα ολοκληρωθεί και η ΑΔΙΠ θα κάνει τις σχετικές προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία.
-Πριν ή αμέσως μετά τα Χριστούγεννα θα επικυρωθούν οι τελικές αποφάσεις, έτσι ώστε οι μαθητές της Γ Λυκείου να συμπληρώσουν τα τμήματα που επιθυμούν να εισαχθούν με βάση το νέο «χάρτη» των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος στην προ ημερών συνάντηση με τα προεδρεία των Πανεπιστημιακών και καθηγτών των ΤΕΙ είχε δηλώσει σχετικά πως «το υπουργείο θα προβεί σε κατάλληλες δράσεις, ώστε το θέμα να έλθει στο επίκεντρο των ενδιαφερομένων και θα προχωρήσει στην πρόσκληση έγκυρων ακαδημαϊκών από το διεθνή χώρο, οι οποίοι έχουν εμπλακεί με επιτυχία σε ανάλογα εγχειρήματα στις χώρες τους. Στόχος του Υπουργείου είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένης πρότασης μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Επίσης πρόσθεσε ότι σε πρώτη φάση θα ζητήσει από τις διοικήσεις των ΑΕΙ και μάλιστα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, να κάνουν προτάσεις για το χωροταξικό των Ιδρυμάτων τους ή για συνεργασίες με άλλα Ιδρύματα».ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
Σύμφωνα με το νόμο 4009/11 της Α. Διαμαντοπούλου, όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια από το νυν υπουργό παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλου , σήμερα ισχύουν τα εξής:
1. Κάθε ίδρυμα αποτελείται από σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές διοικητικές και ακαδημαϊκές μονάδες του. Η σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η σχολή συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών, αναθέτει την υλοποίησή τους σε τμήματα κατά την έννοια της επόμενης παραγράφου και απονέμει τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος. Τα προγράμματα σπουδών οργανώνονται ή καταργούνται με απόφαση του πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας και γνώμη της Συγκλήτου, εγκρίνεται από το Συμβούλιο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Το τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική μονάδα, του ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο ενός προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. Το τμήμα αποτελείται από σύνολο των καθηγητών της σχολής που διδάσκουν σε ένα πρόγραμμα σπουδών.
3. Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα μουσεία υπάγονται στις σχολές, όπως ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος.
4. Η σχολή μεταπτυχιακών σπουδών αποτελεί τη βασική διοικητική μονάδα που εξασφαλίζει τη διεπιστημονική συνεργασία και επικοινωνία, συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του ιδρύματος και αναθέτει την υλοποίησή τους σε τμήματα ή ομάδες διδασκόντων. Η σχολή αυτή ιδρύεταιμε τον Οργανισμό του ιδρύματος.
5. Η σχολή δια βίου μάθησης αποτελεί τη βασική διοικητική μονάδα που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Η σχολή αυτή ιδρύεται με τον Οργανισμό του ιδρύματος.
≪6. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 3, 4 και 5, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και να μεταβάλλεται η έδρα τους, καθώς επίσης και να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Σχολές ή και Τμήματα και να μεταβάλλεται η έδρα τους, για τους ακόλουθους, κατά περίπτωση, λόγους:
α) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων
επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις Σχολές ή τα Τμήματα που λειτουργούν.
β) Όταν επιβάλλεται από το δυσανάλογα μεγάλο ή αντίστοιχα μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή μια Σχολή ή ένα Τμήμα.
γ) Όταν η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. ή Σχολών ή Τμήματος δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.
δ) Όταν είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας.
Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού πριν την υποβολή της ανωτέρω πρότασης υποβάλει ερώτημα, συνοδευόμενο από ειδική τεκμηρίωση, για έκδοση γνώμης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), καθώς και από το Συμβούλιο των οικείων ιδρυμάτων, μετά από διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου αυτών. Στα ιδρύματα που δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί Συμβούλιο, η ανωτέρω αρμοδιότητα ασκείται από τη Σύγκλητο.
Οι ανωτέρω γνώμες θεωρείται ότι εδόθησαν μετά την άπρακτη παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε αυτές.
Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ενδεικτικά είναι η υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για επτά (7) ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται.≫.

7. Με τα προεδρικά διατάγματα, που προβλέπονται στην παράγραφο 6, ρυθμίζονται τα θέματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι. ή Σχολής ή Τμήματος, όπως ιδίως η κατανομή και ένταξη φοιτητών και προσωπικού και ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των νέων Ιδρυμάτων ή Σχολών ή Τμημάτων, τα θέματα ισοτιμίας των παλαιών και νέων πτυχίων, καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με την υπεισέλευση σε ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις και η συνέχιση των εκκρεμών δικών.≫.
8. Τα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση σύμφωνα με το άρθρο αυτό υπεισέρχονται αυτοδικαίως από το χρόνο που ορίζεται στο οικείο προεδρικό διάταγμα και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.
9. Παραρτήματα των Α.Ε.Ι. μπορεί να ιδρύονται σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά τους οποίους ιδρύεται μια Σχολή σε ίδρυμα της ημεδαπής και τη διαδικασία και τους όρους που ισχύουν για την ίδρυση αντίστοιχης ακαδημαϊκής δομής στην άλλη χώρα.

Η Γενική Συνέλευση Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης καταγγέλλει την ΠΑΣΠ!!

Η Γενική Συνέλευση Φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης καταγγέλλει την ΠΑΣΠ Πολιτικής Επιστήμης, καθώς προσπάθησε με ερασιτεχνικούς συνδικαλιστικούς χειρισμούς να μεταθέσει την συζήτηση γύρω από τα προβλήματα που ταλανίζουν το πανεπιστήμιο σε καταγγελίες εναντίων θεσμικών οργάνων όπως της Προέδρου για δήθεν μεροληψίες και παρακώλυση διαδικασιών οι οποίες βέβαια ούτε ευσταθούν ούτε μπόρεσαν ενώπιον των φοιτητών και της Γενικής Συνέλευσης να αποδειχτούν.

Η Γενική Συνέλευση φοιτητών καταγγέλλει την στάση της εν λόγω παράταξης γιατί στο πλαίσιο αντιπαράθεσης της με άλλες παρατάξεις,προσπάθησε να εμπλέξει την ίδια την Πρόεδρο μήπως και με αυτό τον τρόπο κατασκευάσει,στην φαντασιακή της πάντα σφαίρα,σκευωρίες που την θίγουν.

Ως Σύλλογος Φοιτητών απευθυνόμαστε σε όλους τους φοιτητές να μετέχουν ουσιωδώς στον διάλογο για τα μείζονα προβλήματα της παιδείας και να μην αναλωθούν σε ανύπαρκτες σκευωρίες και σπίλωση των θεσμικών οργάνων του Συλλόγου μας.

Η Γενική Συνέλευση Φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης στηρίζει την Πρόεδρο του Συλλόγου να συνεχίσει απρόσκοπτα την θεσμική της λειτουργία.

Ανακοίνωση κ.Δαφέρμου για δειγματολήπτες

ΝΕΕΣ ΑΥΣΤΗΡΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ προς ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ
Αγαπητέ ∆ειγµατολήπτη/τρια
1. Η έρευνα είναι µια αποτύπωση της πραγµατικότητας, σε δεδοµένο σηµείο του χωρόχρονου, που
ωστόσο, χρειάζεται γνώση, τιµιότητα και ακρίβεια. Τα στοιχεία που θα συλλέξεις είναι επίσηµα, θα
εισαχθούν σε µια βάση δεδοµένων, θα κατατεθούν µαζί µε τα άλλα στοιχεία της έρευνας, µε το βαθµό
σου στο µάθηµα, και µε το όνοµά σου, στη Γραµµατεία του Τµήµατος.
2. Αν συλλέξεις σωστά δεδοµένα, θα γίνει και σωστή Στατιστική Ανάλυση. Και θα πάνε σωστά
συµπεράσµατα στα διεθνή περιοδικά ή στα ΜΜΕ. Μην αφήσεις εποµένως να γίνει παραποίηση,
διαστρέβλωση ή ψευδής καταγραφή των δεδοµένων. Προστάτεψε, µε κάθε τρόπο, την καθαρότητα της
έρευνας, µην αφήσεις να κυκλοφορήσουν κατασκευασµένα ερωτηµατολόγια, µην αφήσεις τέλος, να
εισαχθούν πλαστά στοιχεία στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Τα όποια σφάλµατα θα έχουν συνέπειες,
τις οποίες τελικά, εσύ κι εγώ θα χρεωθούµε. Στα διεθνή περιοδικά, στις εφηµερίδες, στα Κανάλια και
στο Ραδιόφωνο που θα πάνε τα αποτελέσµατα, θα δεις στην ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ της Έρευνας, µαζί µε το
δικό µου, και το δικό σου όνοµα. Φαινόµαστε όλοι, ποιοί είµαστε σαν Επιστήµονες, και η Ιστορία,
όπως ξέρεις, είναι αµείλικτη. Προπαντός µην παίζεις µε το µέλλον σου!
3. ∆ιάβασε µε προσοχή το ερωτηµατολόγιο της έρευνας, έτσι ώστε, όχι µόνο να το κατανοήσεις βαθιά,
αλλά να το µάθεις απέξω. Μόνο αν το µάθεις απέξω, δηλ. µόνο αν ξέρεις σε κάθε γωνιά του τι
υπάρχει, θα αποκτήσεις άνεση και θα πετύχεις, ως συνεντευκτής. Μην προπαγανδίσεις ωστόσο, τη
µια ή την άλλη όψη στον ερωτώµενο, και µην του µιλάς πολύ. Απλή και καθαρή ανάγνωση των
ερωτήσεων πρέπει να κάνεις, µόνο διευκρινήσεις αποσαφήνισης επιτρέπονται από την πλευρά σου,
και µόνο αν σε ρωτήσουν.
4. Μας ενδιαφέρουν όλες οι ηλικίες από 18 και άνω ετών, όλα τα µορφωτικά επίπεδα, και τα δύο φύλα,
όλα τα κοινωνικοοικονοµικά επίπεδα, όλα τα επαγγέλµατα και όλες οι οικογενειακές καταστάσεις.
5. Οι ώρες τηλεφωνικής συνέντευξης κάθε µέρα είναι αυστηρά από 9.00-14.30 το πρωί, και από 18.00-
21.00 το βράδυ. Απαγορεύεται αυστηρά η τηλεφωνική συνέντευξη το µεσηµέρι 14.30-18.00 στα
νοικοκυριά. Όµως, αν πρόκειται για Εταιρεία, οι καλύτερες ώρες είναι οι απαγορευµένες για τα
νοικοκυριά. 14.30-18.00. Αν πρόκειται για διεθνή έρευνα στα Ξενοδοχεία, ισχύει ότι είπαµε για τα
νοικοκυριά µε το εξής επιπλέον στοιχείο: Φρέσκαρε καλά τα αγγλικά σου για το καλό της έρευνας και
το δικό σου. Χωρίς καλά αγγλικά µην αναλάβεις καµιά έρευνα. Θα εκτεθείς.
6. Η δειγµατοληψία θα διαρκέσει αυστηρά 3 µέρες δηλ. από ∆ευτέρα απόγευµα µέχρι και Τετάρτη το
µεσηµέρι 13.00. Την ίδια µέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, όλοι ανεξαιρέτως οι συνεντευκτές θα
περάσουν, ο καθένας, τα δεδοµένα του, στο Εργαστήριο της Πολιτικής Επιστήµης. Την Πέµπτη
κάνουµε την ανάλυση και την ίδια µέρα το βράδυ παραδίνουµε τα αποτελέσµατα.
7. Η εκπαίδευση των ∆ειγµατοληπτών γίνεται υποχρεωτικά κάθε ∆ευτέρα 15.00-16.00, στο Εργαστήριο.
8. Ξεκίνησε τη συνέντευξη ως εξής: Πάρε στα χέρια σου το Φυλλάδιο Τηλεφώνων που σου δόθηκε, ρίξε,
τυχαία, το βλέµµα σου, σε ένα τηλεφωνικό αριθµό, κύκλωσέ τον αµέσως, και γράψε τον µε ένα
µολύβι, επάνω δεξιά στο Ερωτηµατολόγιο της Έρευνας, µε µια γραµµή, βάλε σωστό αύξοντα αριθµό
για το Ερωτηµατολόγιό σου, στο Code Questionnaire, και τέλος βάλε τον κωδικό σου, ως
συνεντευκτής, στο Code Interviewer. Ξεκίνα προσεκτικά την ανάγνωση του Ερωτηµατολογίου
Έρευνας…
9. Εάν ο ερωτώµενος δεν θέλει να απαντήσει στην έρευνα, προσπαθούµε ευγενικά να τον µεταπείσουµε,
αλλά για λίγη ώρα. Αν δεν τα καταφέρουµε, του λέµε ευγενικά ‘Γειά σας’, σβήνουµε τον αριθµό του
από το Ερωτηµατολόγιο µε τη γοµολάστιχα, και ξεκινάµε µε νέο τηλεφωνικό αριθµό.
10. Την Έρευνα διεξάγει, όχι το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης, αλλά η Ερευνητική Οµάδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή Βασίλη ∆αφέρµου, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράµµατος 3456 στον
ΕΛΚΕ. Αυτή την απάντηση θα δίνετε, αν σας υποβάλλουν σχετική ερώτηση.
11. «Θα περάσω το µάθηµά µου και θα µάθω να κάνω και ∆ειγµατοληψία». Αυτή θα είναι η απάντησή
σου, σε ενδεχόµενη σχετική ερώτηση. Επίσης, να λες όταν σου επιτίθενται φραστικά, ότι εδώ είναι
Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης, και όλες µας οι ∆ηµοσκοπήσεις είναι ακριβείς και φερέγγυες. Μην
ξεχνάς ότι έχουµε καλό όνοµα σαν Ερευνητική Οµάδα, και το κτίσαµε µε πολύ κόπο.
12. Να θυµάσαι πάντα, ότι η κατασκευή δεδοµένων, δηλ. τα πλαστά κατασκευασµένα ερωτηµατολόγια µε
µη πραγµατικά στοιχεία, που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, είναι ποινικό αδίκηµα, διότι
ισοδυναµεί µε διασπορά ψευδών ειδήσεων. Σας ευχαριστώ θερµά.

Ο επιστηµονικός υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράµµατος 3456 στον ΕΛΚΕ
Βασίλης ∆αφέρµος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής Π.Κ.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑