Η ενημέρωση των φοιτητών στα χέρια της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΕ μέσα απο τους αριθμούς του 2012!

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

19,000 people fit into the new Barclays Center to see Jay-Z perform. This blog was viewed about 77,000 times in 2012. If it were a concert at the Barclays Center, it would take about 4 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Advertisements

happy_new_year_2013_main

Σημειώσεις παραδόσεων για το μάθημα Εισαγωγή στην Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση!!!(ΝΕΕΣ)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως υπάρχουν νέες διαθέσιμες σημειώσεις για όλες τις φετινές παραδόσεις, του μαθήματος Εισαγωγή στην Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση του κ.Αλεξόπουλου.Μπορείτε να τις αποκτήσετε στέλνοντας στο e-mail σημειώσεων της ΔΑΠ Πολιτικού!–>dappolitikou.simeiwseis@gmail.com

Kανόνες αναγνώρισης των πτυχίων ξένων Πανεπιστημίων

ΚΑΝΟΝΑΣ 1
(Γενική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας»)

Η ισοτιμία αναγνωρίζεται, εφόσον η διάρκεια σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων της

ημεδαπής.

ΚΑΝΟΝΑΣ 2
(Γενική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας»)

Η ισοτιμία και αντιστοιχία αναγνωρίζεται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής. Τα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής ορίζονται από την αρμόδια Εκτελεστική Επιτροπή.

ΚΑΝΟΝΑΣ 3
(Γενική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής, όταν σημειώνεται απόκλιση στα βασικά μαθήματα κορμού μεταξύ προγράμματος σπουδών της αλλοδαπής και του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής.)

Ο Οργανισμός μπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής σύμφωνα με τα παρακάτω:
Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα έξι, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους που αποκτώνται στην ημεδαπή μετά από σπουδές τετραετούς διάρκειας.
Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δέκα, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους που αποκτώνται στην ημεδαπή μετά από σπουδές πενταετούς διάρκειας.
Αν η διαφορά του προγράμματος σπουδών της ημεδαπής από το πρόγραμμα της αλλοδαπής είναι τόσο σημαντική, ώστε να μη μπορεί να χορηγηθεί «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου ούτε με τη συμπληρωματική εξέταση σε έξι ή, αναλόγως, δέκα μαθήματα, τότε αναγνωρίζεται «ισοτιμία», εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανόνα 1.

ΚΑΝΟΝΑΣ 4
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)

Η ισοτιμία αναγνωρίζεται, μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master).

ΚΑΝΟΝΑΣ 5
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)

Αν μαθήματα του μεταπτυχιακού διπλώματος καλύπτουν το περιεχόμενο βασικών μαθημάτων του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής, αυτά συνεκτιμώνται κατά την εφαρμογή του Κανόνα 2. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προγραμμάτων της αλλοδαπής είναι «αμιγείς», αναφορικά με τους τίτλους σπουδών του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής, η αναγνώριση της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» είναι αυτόματη χωρίς την εξέταση σε επιπλέον μαθήματα.

ΚΑΝΟΝΑΣ 6
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας» τίτλων της αλλοδαπής εντατικών προγραμμάτων τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)

Πτυχίο τριετούς φοιτήσεως της αλλοδαπής αναγνωρίζεται ως ισότιμο, μόνον εφόσον το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών είναι εντατικό. Το εντατικό του προγράμματος προσδιορίζεται από τα εξής κριτήρια:
Αριθμός διδακτικών μονάδων (credits) μεγαλύτερος κατά 15% από το συνολικό αριθμό διδακτικών μονάδων που απαιτείται για τη λήψη του αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής.
Πτυχία με χαρακτηριστικό Honours. Δεν συγκαταλέγονται περιπτώσεις πτυχίων με χαρακτηριστικά Pass, Ordinary ή Unclassified.
Κατάταξη του προγράμματος (τμήματος ή σχολής) της αλλοδαπής μεταξύ των 10 πρώτων αντίστοιχων προγραμμάτων (τμημάτων ή σχολών) από αναγνωρισμένους φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για Ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτηρισμός του Τμήματος ή της Σχολής ανά ειδικότητα ως «4* και άνω» (σχετικό link
http://www.hero.ac.uk/rae/


ΚΑΝΟΝΑΣ 7

(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής εντατικών προγραμμάτων τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Πτυχίο τριετούς φοιτήσεως της αλλοδαπής αναγνωρίζεται ως ισότιμο και αντίστοιχο, μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανόνα 6 για την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής.

ΚΑΝΟΝΑΣ 8
Ως προς τα προγράμματα σπουδών πενταετούς διάρκειας της ημεδαπής εφαρμόζονται αναλογικά οι παραπάνω κανόνες. Επιπλέον, ισχύουν οι παρακάτω κανόνες.

ΚΑΝΟΝΑΣ 9

(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία πενταετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Η ισοτιμία αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) και συμπληρωματικά έχει εξετασθεί επιτυχώς σε έξι το πολύ μαθήματα.

ΚΑΝΟΝΑΣ 10
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία πενταετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Η ισοτιμία και αντιστοιχία αναγνωρίζεται, μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) και συμπληρωματικά έχει εξετασθεί επιτυχώς σε δέκα το πολύ βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής.
Σημειώνεται ότι, εάν στο πιστοποιητικό μαθημάτων εμφανίζονται μαθήματα που έχουν χαρακτηρισμό Fail ή έχουν βαθμό χαμηλότερο της βάσης, όπως αυτή ορίζεται από το ΄Ιδρυμα, θα είναι δυνατή η παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση στα μαθήματα αυτά κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

Τι ισχύει για τα πτυχία του εξωτερικού;ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Στο πλαίσιο των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κράτος μέλος έχει την αρμοδιότητα να ορίσει νομοθετικά την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα από την κατοχή ειδικών επαγγελματικών προσόντων, τα οποία είναι τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτούνται επί της εθνικής επικράτειας.

Αυτό συνιστά εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως επίλυση του εν λόγω προβλήματος, της ελεύθερης κυκλοφορίας των επαγγελματιών, υιοθετήθηκε η Οδηγία 2005/36/ΕΚ με σκοπό την καθιέρωση κανόνων που διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών.Το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 τ. Α), ενσωματώνει τις Oδηγίες: α) 2005/36/ΕΚ «Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» και β) 2006/100/ΕΚ «Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας», κατά το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Το Π.Δ. 38/2010 εφαρμόζεται σε υπηκόους των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των τριών επιπλέον κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)[1]: Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, καθώς και της Ελβετίας[2], οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ

Παράταση για ένα χρόνο ακόμη η θητεία των ΔΣ των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων

Παρατείνεται για ένα χρόνο , μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2013 η προθεσμία αξιολόγησης, προσαρμογής και θητείας των ΔΣ των υφιστάμενων Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων
Σχετική απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος.

Γνωμοδότηση για την προσωρινή διακοπή φοίτησης για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας

Στους προπτυχιακούς φοιτητές, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχει περίπτωση αποδεδειγμένων λόγων υγείας ή λόγων ανωτέρας βίας, παρέχεται κατ’ εξαίρεση αυτοτελές δικαίωμα προσωρινής διακοπής των σπουδών τους. Ειδικά, κατά το χρόνο της προσωρινής διακοπής των σπουδών της περίπτωσης αυτής,

ο νόμος παρέχει επιπρόσθετα στους φοιτητές της κατηγορίας αυτής το ευεργέτημα της διατήρησης της φοιτητικής τους ιδιότητας για ολόκληρο το χρόνο της προσωρινής διακοπής των σπουδών τους, χωρίς την παροχή του ευεργετήματος αυτού να τάσσεται άλλη πρόσθετη προϋπόθεση, πέραν της συνδρομής των αποδεδειγμένων λόγων υγείας ή των λόγων ανωτέρας βίας.
Την παραπάνω Γνωμοδότηση εξέδωσε ομόφωνα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές

Το Γενάρη , εκτός απροόπτου, θα γίνει νόμος του Κράτους η επαναφορά των μετεγγραφών για ορισμένες κατηγορίες φοιτητών , καθώς στις 8 του επόμενου μήνα, έχει προγραμματιστεί η 3η ανάγνωση του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και στη συνέχεια θα οριστεί η ψήφιση του από την Ολομέλεια της Βουλής. Η τροπολογία που έχει καταθέσει ο υπουργός Παιδείας , προς ψήφιση, στη Βουλή, φαίνεται πως είναι η οριστική και δεν φαίνεται ο υπουργός να κάνει δεκτά αιτήματα , όπως να συμπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες φοιτητών.

Οι φοιτητές που δικαιούνται μετεγγραφή , σύμφωνα με την τροπολογία θα πρέπει να γνωρίζουν και τις αντιστοιχίες των τμημάτων.

Αναγνώριση μαθημάτων λόγω μετεγγραφής ή κατάταξης

1. Για όσους μετεγγράφονται ή κατατάσσονται από άλλα Α.Ε.Ι. ή από άλλες Σχολές ή Τμήματα του ίδιου Α.Ε.Ι. σε επόμενο του πρώτου εξάμηνο, η Γ.Σ. ή το Συμβούλιο της Σχολής ή η Γ.Σ. του Τμήματος, στο οποίο μετεγγράφονται ή κατατάσσονται, αναγνωρίζει ως επιτυχώς εξετασθέντα τα μαθήματα, στα οποία ο μετεγγραφόμενος ή κατατασσόμενος έχει εξεταστεί επιτυχώς στο Α.Ε.Ι. ή στη Σχολή ή Τμήμα, από τα οποία προέρχεται, εφόσον τα μαθήματα αυτά ανήκουν στο ίδιο ή παρόμοιο γνωστικό αντικείμενο με μαθήματα που διδάσκονται στο Α.Ε.Ι. ή στη Σχολή ή Τμήμα υποδοχής. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και οι αντίστοιχες αποφάσεις των συλλογικών οργάνων
του Α.Ε.Ι. ή της Σχολής ή Τμήματος που υποδέχεται τον μετεγγραφόμενο ή κατατασσόμενο φοιτητή ή σπουδαστή.
2. Σε όσους έχουν παρακολουθήσει διεθνή ή ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης μέσω προγραμμάτων του Α.Ε.Ι. αναγνωρίζονται υποχρεωτικώς ως χρόνος πραγματικής φοίτησης ο χρόνος παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και η αντίστοιχη βαθμολογία, η οποία μετατρέπεται στη βαθμολογική κλίμακα που ισχύει στο Α.Ε.Ι., στο οποίο φοιτά ο φοιτητής ή σπουδαστής, σύμφωνα με τη σχετική εκπαιδευτική συμφωνία και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας που προβλέπονται από τις διατάξεις της Φ5/89656/Β3/2007 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων» (Β΄ 1466).
3. Η βαθμολογία μαθημάτων σε αλλοδαπά Α.Ε.Ι. πρέπει να αποδεικνύετ αι με πρωτότυπο επίσημο έγγραφο του αλλοδαπού Α.Ε.Ι., το οποίο φέρει τη σχετική βεβαίωση (Apostille) που προβλέπεται από τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑