Αναφορικά με την αξιολόγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας!!!

20131004-232527.jpg

»Αξιολόγηση εδώ και τώρα» ήταν το σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ την προηγούμενη χρονιά αναφορικά με την αναγκαιότητα της λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης στα ιδρύματα. Θέμα πολύ σημαντικό και από τα πιο επίκαιρα σε όλα τα Πανεπιστήμια όπως και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση του τμήματος μας ενώ εξωτερικό κλιμάκιο έχει ήδη καταφθάσει στο Ρέθυμνο.

Πιο συγκεκριμένα:

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης ήταν αδιαμφισβήτητα η πρώτη φοιτητική παράταξη στο Ρέθυμνο που έθιξε το ζήτημα της αξιολόγησης. Ξεκινήσαμε συζητήσεις ένα χρόνο πριν ζητώντας άμεση αξιολόγηση όλων των Τμημάτων, με σκοπό την αναδιάρθρωση τους. Πράγμα που θα επέλθει μέσω της καταγραφής ελλείψεων, αξιολόγησης ακαδημαϊκού και τεχνικού προσωπικού κ.α.

Πολιτικοί κύκλοι ήδη καταψήφισαν και δεν συμφώνησαν στο θέμα της αξιολόγησης στα Πανεπιστήμια, διότι όπως είναι γνωστό πλέον, θα είναι ένας τρόπος μη κάλυψης των συμφερόντων τους που όλα αυτά τα χρόνια προωθούν μέσω των ΑΕΙ και της εκπαίδευσης γενικά.

Παρακάτω σας παραθέτουμε ολοκληρωμένη την θέση μας για το φλέγον ζήτημα της αξιολόγησης όπως και τις προτάσεις μας:

Ενίσχυση και εφαρμογή θεσμού αξιολόγησης

Η Αξιολόγηση και ο έλεγχος κάθε δημοσίου αγαθού μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα του πολίτη που ζει σε μία δημοκρατική κοινωνία. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν αποτελεί δεδομένο για τον Τομέα της Παιδείας. Παρ’ ότι ο νόμος αναφορικά με την Αξιολόγηση έχει ψηφιστεί από το 2005, μόλις τον Φεβρουάριο του 2009 είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα σε Ιδρύματα της χώρας, λόγω, κυρίως, της κωλυσιεργίας των διοικήσεων των ΑΕΙ. Πέντε εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης πραγματοποιήθηκαν ήδη σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας, συμβάλλοντας καταλυτικά στη βελτίωση της λειτουργίαςτους.
Πρόκειται για τη δικαίωση της ίδιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που κάνει τα πρώτα της συνειδητά βήματα προς το μέλλον. Που απορρίπτει στην πράξη την εσωστρεφή συμπεριφορά που, επί δεκαετίες επιδείκνυε, και αρχίζει να εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και πρότυπα. Αρχίζει να κατανοεί πως η στασιμότητα και οι οπισθοδρομικές αντιλήψεις δεν έχουν λόγο ύπαρξης στο σύγχρονο ακαδημαϊκό ίδρυμα, που το σύνολο της κοινωνίας μας αναζητά.
Η Αξιολόγηση ήρθε να καλύψει την αυτονόητη ανάγκη για αποτίμηση και ανάδειξη του έργου των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και να διαπιστώσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Ιδρύματα, έτσι ώστε να διορθωθούν άμεσα από την Πολιτεία. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση των στόχων της Αξιολόγησης σε κάθε Ίδρυμα και Τμήμα, οι οποίες κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς. Θα πιέζουμε τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων προς αυτή την κατεύθυνση για να πετύχουμε το Σύγχρονο Ελληνικό ακαδημαϊκό ίδρυμα που δικαιούμαστε.

Το σημερινό καθεστώς του θεσμού της Αξιολόγησης
© Σύμφωνα με τον υπάρχοντα νόμο, η Αξιολόγηση συνίσταται σε δύο επίπεδα, την εσωτερική και εξωτερική.
Ο Εσωτερική
Η εσωτερική αξιολόγηση συνίσταται στη συστηματική αποτίμηση και καταγραφή του διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού ή άλλου έργου από τις ίδιες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος (Σχολή, Τμήμα). Για παράδειγμα θα πρέπει στο έντυπο αξιολόγησης να καταγράφεται η συνολική παρουσία των μελών ΔΕΠ, η συνέπεια στις διοικητικές υποχρεώσεις, η μεταδοτικότητα,το επίπεδο παρεχόμενων συγγραμμάτων κλπ.
Παράλληλα, θεωρούμε πως πρέπει στο κομμάτι της εσωτερικής αξιολόγησης να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση των μελών ΔΕΠ ως προς την παρουσία τους στα αμφιθέατρα καθώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να απουσιάζουν συστηματικά αφήνοντας τη διδασκαλία σε διδάκτορες. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει εκτενέστερη αξιολόγηση της καθημερινής παρουσίαςτους και τηςτήρησηςτωνωρώνγραφείου.
Ωστόσο, το κυριότερο πρόβλημα με βάση τα τελευταία δεδομένα είναι η μη εφαρμογή του νόμου. Είναι αδιανόητο να έχει ψηφιστεί η σχετική νομοθεσία από το 2005 και να υπάρχουν ακόμη Ιδρύματα, Σχολές και Τμήματα τα οποία αρνούνται να την εφαρμόσουν.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ…
© Όσες διοικήσεις Ιδρυμάτων δεν εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία να αντιμετωπίζουν κυρώσεις μέχρι την έκπτωση τους από το αξίωμα.
© Παράλληλα, είναι αναγκαίο να διαμορφωθείτο κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο ώστε μέλη ΔΕΠ που παρουσιάζουν συνεχιζόμενα αρνητικά αποτελέσματα στην αξιολόγηση τους να χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και σε περιπτώσεις μη βελτίωσης της απόδοσης τους, να αφαιρείται η διδασκαλία του μαθήματος.
Ο Εξωτερική
Βασική αρχή είναι να μεριμνήσει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκειμένου όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα να φτάσουν σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο λειτουργίας που θα τους επιτρέπει να διαθέτουντην κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή καθώς επίσης και τον απαιτούμενο αριθμό διδασκόντων για την σωστή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εφ’ όσον αυτό συμβεί θα πρέπει να διεξαχθεί το δεύτερο στάδιο της εξωτερικής αξιολόγησης.
© Η εξωτερική αξιολόγηση οφείλει να έχει ως βάση της τα πορίσματα της εσωτερικής αξιολόγησης και θα διενεργείται από ανεξάρτητη αρχή στην οποία θα συμμετέχουν αναλογικά και εκπρόσωποι των φοιτητών. Απώτερος σκοπός της θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση εθνικής κατάταξης των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με βάση τις επιδόσεις τους σε διάφορους δείκτες όπως υποδομές, δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ, αξιοποίηση κονδυλίων, ερευνητική διαδικασία, αριστείες κλπ.
Σημαντικό κίνητρο στην προσπάθεια για βελτίωση της ετήσιας κατάταξης του εκάστοτε ιδρύματος θα αποτελέσει η χορήγηση επιπλέον χρηματικών πόρων ανάλογα με την κατάταξη που θα προκύψει.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ…
Τη σύνδεση των αποτελεσμάτων της εξωτερικής αξιολόγησης με τη χορήγηση επιπλέον πόρων για ανάπτυξη των υποδομώντων Ιδρυμάτων.
Η αρχή που θα πραγματοποιεί την Αξιολόγηση πρέπει να είναι Ανεξάρτητη, ακηδεμόνευτη πολιτικά και μη εξαρτώμενη από οποιοδήποτε κόμμα ή κυβέρνηση. Προτείνουμε και ο πρόεδρος της Ανώτατης Αρχής Αξιολόγησης να ορίζεται από κάποιο ανεξάρτητο – αδέσμευτο – ακηδεμόνευτο όργανο που χαίρει της εκτίμησης και της αναγνώρισης της κοινωνίας.

Η θέση μας για την Αξιολόγηση!

Είναι καιρός εμείς οι νέοι να βγούμε μπροστά διεκδικώντας ότι μας αξίζει κάνοντας πέρα όλους αυτούς που αγωνίζονται για ένα Πανεπιστήμιο »τρίτης κατηγορίας».

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ!!!

 

Advertisements

Προσοχή!!!Νέα παράταση δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων!!!

  • ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ!!! Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση αναφορικά με το ΥΕΠ «Ευρωμεσογειακες Σχέσεις» του κού Ξενάκη

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το ΥΕΠ του κού Ξενάκη» Ευρωμεσογειακες Σχέσεις» θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο Πέμπτη 30/1 και ώρα 9:15, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδίου.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ!!!

Σημερα 29/1 η τελευταία παράδοση του Α’ ΥΠΟ «Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σημερα πραγματοποιήθηκε η τελευταία παράδοση του Α’ ΥΠΟ «Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων» του κου Στεργίου μετά από ανακοίνωση του ιδίου. Το μαθημα θα εξεταστεί στις 18 Φεβρουαρίου.
Ευχόμαστε Καλή επιτυχία σε όλους!

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ!!!
ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ!

Αύριο Τετάρτη 29/1 η προγραμματισμένη πρόοδος του Α’ ΥΠΟ »Εισαγωγή στην Ελληνική Πολιτική» της κας Μαυρομούστακου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αύριο στις 17:30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η πρόοδος στο Α’ ΥΠΟ »Εισαγωγή στην Ελληνική Πολιτικής» της κας Μαυρομούστακου. Σημειώσεις έχουν ήδη δοθεί από την διδάσκουσα οι οποίες αποτελούν και την ύλη. Η πρόοδος θα προσμετρηθεί στον τελικό βαθμό ο οποίος διαμορφώνεται από την εξεταστική και βαθμολογείται με άριστα το 3!

Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους και καλή αρχή στους νεότερους!

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ!!!

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑