Ενημέρωση σχετικά με τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2015


IMG_2018-0Οι κατακτήτριες εξετάσεις 2015 θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας από 1 έως 20 Δεκεμβρίου.

Αν σας ενδιαφέρει μπορείτε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις σας από 1 έως 15 Νοεμβρίου.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα της κάθε σχολής ενώ το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών πενταετούς ή τετραετούς φοίτησης. Σύμφωνα με τα δεδομένα, το ποσοστό εισακτέων από ΑΕΙ και σχολές διετούς/υπερδιετούς κύκλου σπουδών ανέρχεται στο 2% (Αθήνα-Θεσ/κη) και 4% (υπόλοιπη Ελλάδα), ενώ όσον αφορά σε απόφοιτους ΤΕΙ, το ποσοστό φτάνει στο 5%.

Κατατακτήριες με βαθμό πτυχίου:
Σε μερικές σχολές, αντί για κατατακτήριες εξετάσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να εισαχθούν με το βαθμό πτυχίου, τους ο οποίος απαιτείται να είναι άριστος (8,5-9,5).

Τα κυριώτερα από αυτά τα τμήματα είναι τα παρακάτω:

 1. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ
 2. Παιδαγωγικό Προσχολικής Αγωγής ΑΠΘ
 3. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 4. Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης
 5. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 6. Ιατρικής ΑΠΘ/ΔΠΘ/ΕΚΠΑ
 7. Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 8. Νομικής ΔΠΘ
 9. Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 10. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ
 11. Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ
 12. Γερμανικής Γλώσσας ΑΠΘ
 13. Αγγλικής Γλώσσας ΕΚΠΑ
 14. Ιταλικής Γλώσσας ΕΚΠΑ
 15. Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ΑΠΘ
 16. Σλαβικών Σπουδών ΕΚΠΑ
 17. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Μακεδονίας
 18. Οικονομικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 19. Οικονομικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πάτρας
 20. Αισθητικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 21. Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας
 22. Λογοθεραπείας ΤΕΙ Ηπείρου
 23. Μαιευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 24. Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 25. Μαθηματικό Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 26. Κοινωνική Ανθρωπολογία Πάντειο Πανεπιστήμιο
 27. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΔΠΘ

Τα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Ημερομηνία διεξαγωγής:
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2015. Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Πόσοι οι επιτυχόντες:
Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίστηκε σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.

Καμία υπέρβαση
Αν ο αριθμός που προκύπτει από το προβλεπόμενο ποσοστό των κατατάξεων έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

Το σχέδιο «Αθηνά»:
Τα Τμήματα που καταργήθηκαν βάσει του σχεδίου Αθηνά, αλλά εξακολουθούν να λειτουργούν μεταβατικά μέχρι 31-10-2018, δεν θα δεχθούν πτυχιούχους από κατάταξη.

Σε ποια ύλη θα εξεταστούν:
Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος.

Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων:
Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων.

Η βαθμολογία και η σειρά επιτυχίας:
Η Συνέλευση του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ορίζει δύο (2) βαθμολογητές και έναν (1) αναβαθμολογητή για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, οι οποίοι είναι καθηγητές του ιδίου Τμήματος.

Από τους δύο βαθμολογητές θα πρέπει είτε και οι δύο να διδάσκουν το εξεταζόμενο μάθημα, είτε να το διδάσκει ο ένας εκ των δύο και ο άλλος να διδάσκει συγγενές μάθημα.
Ο αναβαθμολογητής πρέπει να διδάσκει το εξεταζόμενο μάθημα. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή.
Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών.
Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή.
Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή.
Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων.
Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: